Thứ Tư Tuần V Mùa Chay – Ngày 24-03-2021

Lời Chúa: Ga 8,31-42

Khi ấy, Chúa Giê-su nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng : “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi”. Họ thưa lại Người : “Chúng tôi là con cháu Áp-ra-ham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói : các ngươi sẽ được tự do”. Chúa Giê-su trả lời rằng : “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi : hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà ; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Áp-ra-ham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta : vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều Ta đã thấy nơi Cha Ta. Còn các ngươi, các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi”. Họ đáp lại : “Cha chúng tôi chính là Áp-ra-ham”. Chúa Giê-su nói : “Nếu thực các ngươi là con cháu Áp-ra-ham, thì các ngươi làm công việc của Áp-ra-ham. Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Ðiều đó Áp-ra-ham đã không làm. Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi”. Họ lại nói : “Chúng tôi không phải là những đứa con hoang. Chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa”. Chúa Giê-su nói : “Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến ; vì Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến”.

 


Suy niệm

TIN NHẬN CHÚA GIÊSU VÀ Ở LẠI TRONG LỜI NGƯỜI

“Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi” (Ga 8,31)

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và những người Do Thái. Chúa Giêsu mời gọi họ đào sâu đức tin bằng cách ở lại trong Lời của Người. Chính khi tin và sống những điều Người truyền dạy, họ sẽ được trở thành môn đệ của Người, sẽ bước đi trong sự thật và được sự thật giải thoát.

Khi nghe Chúa Giêsu nói : nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi (x. Ga 8,31-32), những người Do Thái quả quyết : chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói : các ngươi sẽ được tự do (x. Ga 8,33). Chúng ta có thể nhận thấy người Do Thái tranh luận gay gắt với Chúa Giêsu vì họ luôn hãnh diện mình thuộc dòng dõi ông Abraham. Do đó, họ khẳng định họ là người tự do, nên không cần phải được giải thoát. Xét về mặt xã hội, họ suy nghĩ rất đúng ; thế nhưng, Chúa Giêsu không muốn đề cập đến tình trạng nô lệ hay tự do về mặt xã hội. Người muốn hướng họ đến sự tự do đích thực, là sự tự do thoát khỏi vòng giam hãm của tội lỗi. “Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội” (Ga 8, 34). Do đó, để khỏi nô lệ cho tội lỗi hay ma quỷ, Chúa Giêsu đã đưa ra điều kiện là phải ở lại trong Lời của Ngài ; vâng giữ những Lời Ngài truyền dạy. Quả vậy, tự do đích thực không bắt nguồn từ việc thuộc về dòng dõi Abraham, nhưng hệ tại ở việc tin vào lời sự thật của Chúa Giêsu. “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi… các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ cho các ông được tự do” (Ga 8,32).

Người Do Thái luôn tự hào về nguồn gốc là con cháu Abraham, là con cái Thiên Chúa. Thế nhưng trong thực tế, họ lại không làm theo những điều tổ phụ Abraham đã làm, đó là tin và thực hành Lời Chúa. Nhận thức mình là con cái Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Đó chính là điều kiện để trở thành môn đệ của Người. Chính nhờ việc ở lại trong Lời Chúa, chúng ta mới thông hiểu được sự thật là các chân lý của Chúa. Các chân lý này sẽ hướng dẫn mỗi người sống đúng với phẩm giá con cái của Chúa, con cái của sự tự do. Trong tâm tình mùa chay, Lời Chúa còn nhắn nhủ chúng ta cần phải khiêm tốn nhìn nhận những tội lỗi của bản thân. Đồng thời, nỗ lực đào sâu đức tin qua việc sống thân tình với Chúa, nhìn nhận Chúa là Đấng Cứu Chuộc, Đấng ban sự sống. Có như vậy, chúng ta mới cảm nghiệm được lời Thánh Phêrô thân thưa với Chúa : lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai ? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Chúng con tin và chúng con biết rằng : Thầy là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa (x. Ga 6,69-70).

Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết siêng năng suy gẫm và sống Lời Chúa, biết đặt trọn niềm tin vào Chúa Giêsu, Đấng là Đường là sự thật và là sự sống. Ngõ hầu, mỗi người trở nên môn đệ đích thực, và luôn sống vẹn toàn trong đường lối Chúa. Amen.


Comments are closed.