Thứ Tư Sau Chúa Nhật V Mùa Chay – Ngày 06/04/2022

Lời Chúa: Ga 8, 31-42

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Dothái đã tin nơi Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi”. Họ thưa lại Người: “Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói ‘các ngươi sẽ được tự do’?”. Chúa Giêsu trả lời rằng: Quả thật, quả thật Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội . Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta: Vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi, các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi. Họ đáp lại: “Cha chúng tôi chính là Abraham!” Chúa Giêsu nói: “Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham! Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa!” Chúa Giêsu nói: “Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến; vì Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến”

 


Suy niệm

TỰ DO TRONG TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA

.

Kính thưa cộng đoàn!

Ngày nay, rất nhiều người cho rằng tự do là muốn là gì thì làm, muốn sống như thế nào thì tuỳ vào sở thích bản thân mà không ai có quyền ép buộc. Nhưng liệu rằng sống mà chỉ quan tâm và quy hướng mọi sự về mình như thế có thật sự là “tự do” hay đã trở nên “nô lệ”. Tự do là điều chính đáng và là ân huệ Thiên Chúa ban cho con người từ khi tạo dựng. Sự “tự do” đích thật mà Chúa Giêsu đã nói với người Do thái là gì, và tìm đâu cho được ý nghĩa thật sự của “ tự do” trong cuộc sống này?.

Người Do thái khi xưa lầm tưởng mình được tự do, nhưng họ lại đang phạm tội và khi đã phạm tội là trở nên nô lệ và sống dưới ách thống trị của tội. Một khi đã trở nên nô lệ cho tội, thì bị sự thống trị của ma quỷ và những dục vọng trói buộc. Chỉ có Chúa Giêsu mới có sự tự do đích thực. Vì Người là Đấng Thánh, chỉ khi nào họ được chính Chúa Giêsu giải thoát khỏi tội họ mới có được tự do đích thực. Người Do thái xưa tự hào mình là con cháu của Abraham. Nhưng thật trái ngược với tổ phụ của mình, họ đã không lắng nghe và tuân theo ý Chúa như Abarham xưa. Họ lầm tưởng mình là Con Thiên Chúa, nhưng lại không yêu mến Chúa Giêsu Đấng được Thiên Chúa sai đến. Họ sống trong lầm lạc và đang trở nên nô lệ cho sự lầm lạc vì đang ở ngoài Thiên Chúa. Muốn có được tự do đích thực, họ cần được Chúa Giêsu giải thoát khỏi tội lỗi.

Là người môn đệ của Chúa Giêsu trong thời đại hôm nay, chúng ta cũng đang cố gắng tìm cho mình sự tự do và sống theo sự thật. Nhưng có nhiều lúc chúng ta cũng đang lầm lạc, đang nô lệ cho tội nhưng không nhận ra. Sự tự do mà Chúa Giêsu muốn mỗi người chúng ta hướng đến là sống trong ân sủng của Thiên Chúa. Khi phạm tội, chúng ta phải sống xa với ân sủng của sự tự do đích thực. Sự tự do ấy chỉ có lại được trong Đức Giêsu, khi chúng ta gắn bó và liên kết cuộc đời chúng ta với Ngài. Chúng ta sẽ có được sự tự do đích thực khi trở nên con Thiên Chúa. Quả thật, chỉ trong tình yêu của Chúa Giêsu chúng ta mới tìm được con đường dẫn đến sự tự do thật sự.

Giữa một cuộc sống mà con người hôm nay đang quá đề cao sự tự do cá nhân và cho rằng đây là tự do đích thực, xin cho mỗi người trong chúng ta biết nhận ra con đường để được tự do đích thực là nơi Chúa Giêsu. Để nhờ đó, mỗi người, được ơn Chúa thánh hoá và trợ giúp, mỗi ngày được can đảm hơn để thoát khỏi sự trói buộc của sự dữ.


Comments are closed.