Thứ Tư sau Chúa Nhật 8 mùa Thường Niên – Ngày 25/05/2016

Lời Chúa: Mc 10, 28-31

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem, Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước họ, và các ông hết sức bỡ ngỡ, những người theo sau thì sợ hãi. Người gọi mười hai ông lại gần và nói cho các ông biết những gì sẽ xẩy đến cho Người: “Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các luật sĩ và các kỳ lão. Họ sẽ kết án tử hình Người và nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo cười Người, phỉ nhổ vào Người, đánh đòn và giết Người, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại”. Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, đến gần Người và thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy”. Người đáp: “Các con muốn Thầy làm gì cho các con?” Các ông thưa: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”. Chúa Giêsu bảo: “Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được”. Chúa Giêsu bảo: “Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định”. Mười môn đệ khác nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.


Suy niệm

Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người (Mc 10, 43-44)

Các môn đệ là những người đi theo và luôn ở bên Chúa Giêsu nhưng các ông vẫn chưa hiểu rõ sứ vụ của Người. Cũng như người Do thái, họ mong muốn Đức Kitô là Đấng Messia của trần gian, giải phóng dân tộc khỏi sự đô hộ của ngoại bang và thành lập một vương quốc mới. Các ông mong muốn được hưởng vinh quang và quyền lực ở vương quốc này. Vì thế, khi Giacôbê và Gioan xin với Chúa Giêsu: “một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả thầy, khi thầy được vinh quang” (Mc 10, 37), các môn đệ đã khác tỏ ra bất bình (Mc 10, 41) vì tất cả các ông đều mong có được lợi ích và quyền bính, đều muốn trở thành người lãnh đạo trong vương quốc. Nhưng Chúa Giêsu lại đề xướng một các thức lãnh đạo mà các ông không ngờ tới : người làm lớn trở thành người phục vụ. “Vì chính Con Người tới không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình là giá chuộc cho nhiều người.” (Mc 10, 45).

Mỗi người Kitô hữu trong cuộc sống hôm nay cũng được khuyến khích phục vụ tha nhân chứ không phải để tha nhân phục vụ mình. Khi chúng ta phục vụ người khác trong Hội Thánh và xã hội, chúng ta chứng tỏ một lối sống khác, không mưu cầu danh lợi cho bản thân nhưng cho lợi ích của tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến thế gian không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hi sinh chính mạng sống mình để cứ độ thế gian. Xin cho chúng con cũng biết hi sinh để phục vụ tha nhân. Amen.


Comments are closed.