Thứ Tư sau Chúa Nhật 7 Thường Niên – Ngày 22/02/2017

Lời Chúa: Mt 16, 13-19

Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một trong các tiên tri!” Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được”.


Suy niệm

“Vậy Thầy bảo con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được” (Mt 16,18).

Ngày lễ lập Tông Tòa Thánh Phêrô hôm nay là lời mời gọi toàn thể Dân Chúa trên khắp hoàn vũ tín nhiệm vào Hội Thánh, vì đó là Hội Thánh do Chúa thiết lập. Ngai tòa thánh Phêrô mang một ý nghĩa quan trọng tuyệt đối. Đức Giáo Hoàng, Đấng kế vị thánh Phêrô do Chúa Giêsu đặt định, là người hướng dẫn toàn thể Giáo Hội theo thánh ý Chúa.

Trước hết, Đức Giáo Hoàng được bảo chứng do Chúa Thánh Thần nên có ơn vô ngộ trong những phán quyết chính thức về đức tin và luân lý. Sau khi nghe những lời nhận xét về Chúa từ dân chúng, Đức Giêsu quay sang hỏi các Tông Đồ. Thánh Phêrô đã thay mặt anh em tuyên bố: “Thầy là Đấng Ki tô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Đức Giêsu đã lập tức chúc phúc cho ông vì lời tuyên tín chính xác đó và Ngài đã xác định lời tuyên tín đó có giá trị vì được Thiên Chúa mạc khải. Đó cũng chính là cơ sở cho mỗi người chúng ta khi tín nhiệm vào những giáo huấn của Giáo Hội.

Thứ đến, Đức Giêsu coi Phêrô cũng như các Đấng kế vị là tảng đá làm nền cho ngôi nhà Hội Thánh. Cựu Ước diễn tả Thiên Chúa là Đá Tảng (x. Tv 22,3), Tân Ước cũng nói đến Đức Giêsu phục sinh là Nền Tảng (x. 1Pr 2, 4-5). Nay Đức Giêsu gọi Simon là Phêrô, nghĩa là Đá. Điều này diễn tả sự chia sẻ quyền lực của Thiên Chúa cho người đại diện Chúa nơi trần gian là Phêrô và các Đấng kế vị ngài. Chúng ta tin vào sự vững bền của Hội Thánh vì chính Chúa là Đá Tảng đã đặt ngai tòa Phêrô như Đá vững chắc cho ngôi nhà Giáo Hội. Sức mạnh của Đức Giêsu phục sinh là cơ sở cho niềm tin và bình an khi ta sống trong Hội Thánh của Chúa.

Sau cùng, thánh Phêrô đã được Chúa trao cho chìa khóa Nước Trời, có nghĩa là thánh nhân sẽ được tham dự vào quyền bính của Chúa. Chính vì thế, thánh Phêrô cũng như các vị kế nhiệm sẽ đại diện Chúa ở trần gian với quyền giáo huấn, quyền thánh hóa và quyền quản trị để phục vụ Dân Chúa. Do vậy, khi người tín hữu không vâng nghe Đấng kế vị thánh Phêrô cũng chính là không vâng nghe Đức Giêsu.

Lạy Chúa, trong ngày lễ lập Tông Tòa Thánh Phêrô hôm nay, chúng con cầu nguyện thật nhiều cho Đức Thánh Cha. Xin cho ngài luôn đầy ơn Chúa, luôn để Chúa soi sáng, tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để chu toàn trách nhiệm Chúa trao. Đồng thời, xin Chúa giúp chúng con biết lấy tinh thần đức tin để vâng nghe Giáo Hội qua các giáo huấn của Đức Thánh Cha, vì vâng nghe vị đại diện Chúa là vâng nghe chính Chúa. Amen.


Comments are closed.