Thứ Tư sau Chúa Nhật 31 Thường Niên – Ngày 02/11/2016

Lời Chúa: Ga 6, 51-59

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.


Suy niệm

“Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga 6, 51).

Trong ngày hôm nay, Giáo Hội mời gọi con cái mình đặc biệt nhớ đến các linh hồn nơi thanh luyện – những người đã được Chúa mời gọi hưởng sự sống đời đời nhưng phải chờ đợi. Trong niềm tin vào sự sống lại, chúng ta xác tín rằng con người được cứu chuộc nhờ công nghiệp của chính Chúa Giêsu. Ngài là Đấng Hằng Sống đã ban chính Thịt và Máu Thánh Ngài để con người được sống và sống đời đời. Vì con người và cho con người, Chúa Giêsu đã “mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá”. Thiên Chúa đã sống kiếp con người để con người được thông dự vào sự sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. Sự sống này được ban qua chính Lương Thực Thần Linh là Mình và Máu Thánh Ngài; để nuôi dưỡng hồn xác và bảo đảm cho sự sống lại của chúng ta. Chúa Giêsu đã nói: “ai ăn Thịt và uống Máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (Ga 6, 54).

Con người có linh hồn và thân xác. Sau khi chết, linh hồn sẽ trình diện trước tòa Chúa Kitô để chịu phán xét về quãng đời đã sống trên trần gian. Những ai tin vào Chúa Giêsu, tuân giữ Lời Ngài và luôn kết hiệp với Ngài thì dù có chết cũng sẽ được sống. Đây là đức tin của Giáo Hội và của mỗi chúng ta. Bảo chứng cho niềm tin ấy là chính Chúa Giêsu Kitô, Ngài mạnh hơn sự chết khi từ cõi chết sống lại vinh quang. Ngày hôm nay, Giáo Hội đặc biệt nhớ đến các linh hồn đang thanh luyện. Bằng lời cầu nguyện, những việc lành phúc đức và sự hy sinh; chúng ta thực hiện tất cả những điều ấy, với niềm hy vọng chắc chắn rằng mọi người sẽ được đoàn tụ trên Nước Thiên Đàng.  

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã đến và thông ban sự sống thần linh của Ngài cho chúng con. Qua việc đón nhận chính Mình và Máu Thánh Ngài, chúng con được đảm bảo cho hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên quốc. Nguyện xin cho tất cả chúng con luôn biết chuẩn bị cho giờ ra đi của mình trong cầu nguyện và kết hợp mật thiết với Chúa. Chúng con cũng nhớ đến ông bà tổ tiên chúng con – những người đã được Chúa gọi về – được sớm diện kiến Thánh Nhan Ngài luôn mãi. Amen


Comments are closed.