Thứ Tư sau Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Năm C

Lời Chúa: Mt 5,17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.


Suy niệm

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn” (Mt 5,17).

Sau khi giải thoát dân Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập, Thiên Chúa đã lập giao ước với họ tại Núi Sinai. Cùng với việc kết ước đó, Thiên Chúa đã ban Luật cho họ. Luật chính là dấu chứng Thiên Chúa yêu và chọn Israel làm dân riêng của Ngài. Rất tiếc, theo dòng thời gian, người Do thái đã nhiều lần giải thích và áp dụng Luật theo ý mình để trục lợi. Khi đến trần gian, Chúa Giêsu đã đả phá óc vụ luật cũng như những lạm dụng Luật của giới lãnh đạo. Ngài kiện toàn Luật và trả lại giá trị đích thực cho Lề luật. Qua những lời giảng dạy và hành động của mình, Chúa Giêsu xác quyết Thiên Chúa ban Luật là vì yêu thương con người; Luật chỉ tròn đầy ý nghĩa khi nhờ Luật, con người đón nhận được tình yêu của Thiên Chúa.

Trong xã hội ngày nay, vẫn có những thứ luật vô lý, không mang lại ích lợi cho con người. Đôi khi người ta lập ra luật để trục lợi, chỉ nhắm đến lợi ích của một nhóm người. Điều này khiến con người mất niềm tin nơi luật, không còn nhận thức được giá trị thực sự của luật nữa. Trong tâm thức ấy, người ta dễ tháo thứ với mọi thứ luật. Thậm chí, nhiều người còn muốn gạt bỏ mọi luật lệ để sống thứ tự do cá nhân tuyệt đối. Thế nhưng, như vũ trụ này sẽ không thể tồn tại nếu không tuân theo các quy luật thiên nhiên, con người sẽ chẳng còn giữ được phẩm giá của mình, chẳng còn cao quý hơn vạn vật nếu không sống theo luật Chúa. Vì thế, ta cần nhận thức ý nghĩa đích thực của luật, phân định luật trong ý định của Thiên Chúa và sống thăng tiến với luật.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến giúp chúng con kiện toàn lề luật và quy hướng mọi lề luật vào giới răn Yêu thương. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra ý nghĩa và giá trị đích thực của luật yêu thương để tuân giữ và loan truyền cho mọi người. Amen.


Comments are closed.