Thứ Tư sau Chúa Nhật 27 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 1, 26-38

Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ”. Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.


Suy niệm

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1, 38a)

Trình thuật Truyền Tin trong Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay muốn nhấn mạnh đến nguồn gốc thần linh của Chúa Giêsu: Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Qua tiếng thưa “xin vâng” trong biến cố Truyền Tin, Con Thiên Chúa đã làm người. Chính từ cung lòng Mẹ, Đấng Thiên Sai sẽ chào đời. Mẹ là “Nữ Tỳ Của Chúa”. Mẹ làm cho trọn hảo ơn gọi của dân Israel, tôi tớ Thiên Chúa. Nói khác đi, sứ mạng của Đức Maria là nối dài và hoàn tất sứ mạng của dân Israel.

Đáp trả lời mời gọi đầy lòng tôn trọng nhân vị đến từ Thiên Chúa, Mẹ Maria đã chấp thuận một cách ý thức, để cộng tác vào công trình cứu rỗi nhân loại của Thiên Chúa qua hai tiếng “xin vâng”. Đứng trước một mầu nhiệm quá đỗi lớn lao vượt sức hiểu biết của trí năng loài người, Đức Maria không xin cho mình một dấu chỉ, nhưng bằng sự khiêm tốn đầy phó thác, Mẹ đã xin ơn soi sáng để nâng đỡ đức tin nơi mình. Dù chưa hiểu được tất cả sự thâm sâu của mầu nhiệm được loan báo, Mẹ vẫn quảng đại chấp nhận lời mời gọi của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi Đức Mẹ cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa và Chúa cần đến sự tự do đồng ý của Đức Mẹ. Xin cho chúng con biết học nơi Đức Mẹ cách quảng đại đáp trả bằng tiếng “Xin Vâng” trong hoàn cảnh riêng của ơn gọi mỗi người, để dù đừng trước bất cứ biến cố vui buồn nào, chúng con cũng sẵn sàng đón nhận một cách khiêm tốn và ghi nhớ tất cả trong lòng để suy niệm. Amen.


Lễ Ðức Mẹ Mân Côi

Nói về Mẹ Maria qua tràng chuỗi mân côi, nhân loại đang sống trong lòng tin sẽ không bao giờ có thể phủ nhận được con đường Mẹ dậy mọi người đi với ba mầu nhiệm: Nhập thể, Ðau khổ và Phục sinh của Con duy nhất của Mẹ là Chúa Giêsu Kitô luôn rõ nét, sáng ngời giữa mọi biến cố của lịch sử cứu độ. Mẹ Maria như Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã viết….xem tiếp


Comments are closed.