Thứ Tư sau Chúa Nhật 15 mùa Thường Niên – Ngày 13/07/2016

Lời Chúa: Mt 11, 25-27

Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho”.


Suy niệm

“…vì Cha đã giấu không cho bậc thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn” (Mt 11, 25b).

Qua trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đề cập đến hai hạng người: những người khôn ngoan thông thái và những kẻ mọn hèn. Việc Chúa giấu, không mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho bậc thông thái không có ý nói rằng Thiên Chúa là Đấng bất công, thương người này và ghét người kia, nhưng Chúa Giêsu muốn ám chỉ đến thái độ của con người đứng trước những chân lý mạc khải. Chân lý bị giấu đi đối với kẻ từ chối và được mặc khải đối với những ai biết đón nhận. Những người bé mọn đã biết đón nhận còn những bậc khôn ngoan thông thái lại chối từ. Người khôn ngoan thông thái là kẻ tự tin sử dụng lý trí của mình để suy tư về Thiên Chúa. Họ xây dựng cho mình một Thiên Chúa kiểu mẫu, oai nghiêm và hợp lý. Họ không thể chấp nhận một Đấng Cứu Thế mọn hèn, phục vụ, tha thứ, xót thương… Họ đâu biết rằng Thiên Chúa mà họ suy tưởng ra khác hẳn với Thiên Chúa thật. Họ có biết chăng “trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55,9).

Người khôn ngoan thông thái có thể đại diện cho những người sống đạo cách lý thuyết trong chúng ta. Họ biết Chúa qua sách vở, giáo lý hay qua kinh nghiệm của người khác. Thiên Chúa là Đấng ở trong đầu chứ chưa ở trong tim họ. Lời Chúa vẫn còn nằm bất động nơi những trang Kinh Thánh chứ chưa được hiện thực hóa trong cuộc sống. Thử xét xem, nếu tôi chỉ biết có Chúa mà không cảm nghiệm được Chúa hiện diện trong từng biến cố ngày sống của tôi thì có được ích gì? Nếu tôi chỉ biết Chúa yêu tôi mà không cảm nghiệm được tình yêu ấy thì có thật sự là biết không?

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn khiêm tốn nhận ra giới hạn của mình để mãi là những người con bé mọn trước nhan Chúa. Xin cho chúng con biết sẵn sàng đón nhận những điều Chúa dạy và mau mắn đưa ra thực hành. Amen.


Comments are closed.