Thứ Sáu Tuần II Mùa Thường Niên – Ngày 22-01-2021

Lời Chúa: Mc 3,13-19

Khi ấy, Chúa Giê-su lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ. Mười hai vị ấy là : Si-mon mà Người đặt tên là Phê-rô, Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và Gio-an là em Gia-cô-bê, (cả hai được Người đặt tên là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của sấm sét), rồi đến An-rê, Phi-líp-phê, Bác-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-mon Nhiệt Tâm, và Giu-đa Ít-ca-ri-ô là kẻ nộp Người.

 


Suy niệm

TRUYỀN GIÁO, ƠN GỌI VÀ SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ

“Khi ấy, Chúa Giê-su lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ” (Mc 3,13-14).

Trong Sắc lệnh Truyền giáo (Ad Gentes), Công Đồng Vaticanô II đã khẳng định: “Tự bản tính, Giáo Hội lữ hành phải truyền giáo” (AG, số 2). Thật vậy, chính trong sứ mạng này mà Giáo Hội được thiết lập. Theo đó, người môn đệ Đức Giêsu Kitô được kêu gọi để thực thi sứ mạng truyền giáo cho thế giới hôm nay.

Bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe tường thuật về việc Đức Giêsu kêu gọi và sai các Tông đồ ra đi loan báo Tin Mừng. Quả thế, sứ vụ loan báo Tin Mừng của các Tông đồ là sứ vụ duy nhất và bền vững. Trước hết, do ý định khôn ngoan và nhiệm mầu, Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót đã muốn cho nhân loại được hưởng ơn cứu độ (x. LG, số 2). Vì thế, khi thời gian đến hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến trần gian (x. Gl 4,4), để qua mầu nhiệm Nhập Thể, Tử Nạn và Phục Sinh, Đức Giêsu Kitô đã khơi nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Thứ đến, chính Chúa Giêsu đã khẳng định lương thực nuôi sống Ngài là thi hành ý muốn và hoàn tất chương trình cứu độ nhân loại của Chúa Cha (x. Ga 4,34). Thật vậy, bằng việc cầu nguyện liên lỉ và riêng tư trong suốt cuộc đời trần thế cũng như trước mỗi biến cố quan trọng, Chúa Giêsu đã diễn tả sự liên kết với Chúa Cha cách mật thiết. Do đó, việc kêu gọi và thiết lập Nhóm Mười Hai đã được diễn ra trên một ngọn núi (x. Mc 3,13a), nơi Thiên Chúa hiện diện. Sau cùng, được Chúa Giêsu tuyển chọn đích danh từ giữa muôn người, các Tông Đồ đã đáp trả lại cách tự do (x. Mc 3,13b), để rồi tiếp tục làm lan tỏa ý định cứu độ của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô qua sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Từ việc lắng nghe Lời Chúa, chúng ta được mời gọi thực thi sứ mạng truyền giáo trong từng ngày sống của bản thân mình. Dẫu biết rằng sứ mạng này không bao giờ được giới hạn bởi không gian và thời gian; thế nhưng, để có thể thực hiện một cuộc ra đi đến với những con người hay vùng đất xa xôi, ngay từ hôm nay, mỗi người hãy sống đời chứng tá cách trọn vẹn với từng con người cụ thể xung quanh môi trường mình đang sinh sống cũng như làm việc. Tùy theo chức phận và công việc được trao phó, chúng ta hãy đặt vào tất cả mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của mình tình yêu cùng niềm vui của Tin Mừng Đức Giêsu Kitô. Chính trong điều này mà Lời cứu độ sẽ được loan báo đến khắp mọi nơi.

Chúa Giêsu nói: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít” (Mt 9,37). Xin cho mỗi người chúng ta luôn ý thức về điều này để sự thao thức của Chúa Giêsu và của Mẹ Giáo Hội cũng chính là sự thao thức của mỗi người chúng ta. Nhờ việc thấu cảm này mà lòng khát khao nơi mỗi người sẽ được khơi dậy ngõ hầu ra đi loan báo Tin Mừng cứu độ của Đức Giêsu Kitô.


Comments are closed.