Thứ Sáu sau Chúa Nhật 27 Thường Niên – Ngày 07/10/2016

Lời Chúa: Lc 1, 26-38

Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ”. Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.


Suy niệm

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 38)

Trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Đức Maria đã được mời gọi cộng tác với Thiên Chúa qua việc trở nên Mẹ của Con Thiên Chúa làm người, Đấng Cứu Độ nhân loại. Mẹ chẳng phải là một người tài cao chức trọng khi được chọn gọi, mà chỉ là một thiếu nữ nghèo hèn và chẳng mấy ai biết đến. Ơn gọi của Mẹ hoàn toàn do bởi Chúa và Mẹ đã ý thức được điều đó nên sẵn sàng đáp tiếng “xin vâng” với Chúa. Từ đây, Mẹ đã để cho Chúa thực hiện kế hoạch cứu độ trên cuộc đời và qua con người của mình. Mẹ chỉ thưa xin vâng một lần, nhưng lại sống lời xin vâng cả đời.

Thánh Agustinô từng viết: “Tạo dựng nên con, Chúa không cần đến con; nhưng để cứu độ con, Ngài cần con cộng tác”. Mỗi người Kitô hữu cũng đang được mời gọi tham dự vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Trong chương trình này, mọi người đều có chỗ đứng riêng. Chúng ta có là giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân. Tuy có khác nhau về bậc sống nhưng điều quan trọng là chúng ta sống xứng đáng với ơn gọi của chính mình. Theo gương Đức Maria, chúng ta dám mạnh dạn đáp tiếng “xin vâng” với Chúa và để cho ý Chúa được thể hiện trong đời sống của mình. Đó chính là cách giúp chúng ta nên thánh mỗi ngày và trở nên xứng đáng hưởng ơn cứu độ.

Lạy Chúa, Chúa đã chọn Đức Maria làm Mẹ của Con Chúa và là mẫu gương cho chúng con về việc cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết nỗ lực tìm kiếm thánh ý Chúa và dấn thân thực hiện đến cùng. Nhờ đó, chúng con đạt tới ơn cứu độ mà Chúa đã hứa ban. Amen.


Comments are closed.