Thứ Năm Tuần I Mùa Chay – Ngày 22/02/2024

Lời Chúa: Mt 16,13-19

Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Mattheu

Khi ấy, Chúa Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, và hỏi các môn đệ rằng : “Người ta bảo Con Người là ai.” Các ông thưa : “Kẻ thì bảo là Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Ê-li-a, kẻ khác lại bảo là Giê-rê-mi-a hay một trong các tiên tri!” Chúa Giê-su nói với các ông : “Phần các con, các con bảo Thầy là ai.” Si-mon Phê-rô thưa rằng : “Thầy là Ðức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giê-su trả lời rằng : “Hỡi Si-mon con ông Gio-na, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo con biết : con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được”.

 


Suy niệm

VAI TRÒ CỦA THÁNH PHÊRÔ VÀ CÁC ĐỨC GIÁO HOÀNG

“Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được” (Mt 16,18).

Dựa vào đoạn Tin Mừng trên có hai ý tưởng sau đây. Thứ nhất là danh từ “đá”, trong ngôn ngữ của Thánh Kinh Cựu Ước chỉ có Chúa là Đá Tảng: “Chúa là tảng đá của tôi, là thành trì của tôi” (Tv 72,3), và sau này trong Tân Ước, Đức Giêsu là Thiên Chúa phục sinh cũng là Nền Tảng (1Pr 2,4-5), nhưng Phêrô cũng được Chúa Giêsu đặt làm đá tảng, là nền cho Hội Thánh. Ngài cho Phêrô được chia sẻ trách nhiệm với Ngài. Trách nhiệm đó bao gồm 2 lãnh vực đức tin và luân lý, vì thế hai vấn đề đó ta tin vào là tiếng nói cuối cùng của Giáo Hội, chúng ta vâng lời để hiệp nhất trong Giáo Hội.

Ý tưởng thứ hai là danh từ “Hội Thánh”, bài Tin Mừng đề cập đến “trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” chứ không phải Hội Thánh của bất cứ ai. Hội Thánh là cộng đoàn những người tin vào Chúa, không phải ai tự phong mà là Chúa đặt, đó là điều Chúa muốn. Hội Thánh là của Chúa nên Hội Thánh được giữ gìn và tồn tại cho đến ngày nay mà không do bất cứ một thế lực nào, nhưng do sự tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng đang hiện diện với Giáo Hội.

Qua hai ý tưởng trên, chúng ta có hai câu hỏi, tại sao Chúa lại chọn ông Simon, một ngư phủ ít học và đã chối Chúa đến 3 lần, lại được làm Giáo Hoàng đầu tiên của Giáo Hội? Và tại sao Chúa lại xây Giáo Hội trên một tảng đá chênh vênh như vậy? Thưa, bởi Thiên Chúa muốn con người nhận ra: “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được” (Mt 19,26), đồng thời, qua thánh Phêrô, chúng ta nhận ra Giáo hội cũng đầy tội lỗi bởi thân phận con người, nhưng được Thiên Chúa xót thương. Thiên Chúa đã không chọn theo cách của con người, nhưng theo cách của Ngài mà chúng ta không thể biết được: “vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 16,23). Nhìn vào lịch sử 2000 năm qua, Giáo Hội vẫn đứng vững. Hẳn không phải vì Giáo Hội là một tổ chức ưu việt nhưng chỉ vì Chúa muốn thế. Và Ngài muốn Giáo Hội được vững bền để nhân loại được cứu rỗi. Ngài dùng quyền năng của Ngài để bảo vệ Giáo Hội, để qua Giáo Hội chúng ta đón nhận được đức tin, trong Giáo Hội chúng ta được nuôi dưỡng đức tin, và cùng với Giáo Hội chúng ta thông truyền đức tin cho mọi người.

Lạy Chúa, Chúa đã nói: “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Chính Chúa đã giao Hội Thánh cho các Đấng kế vị thánh Phêrô, xin cho chúng con nhìn nhận vai trò của Đức Giáo Hoàng là kiến tạo sự hiệp nhất trong Giáo Hội và củng cố đức tin của tất cả mọi người trong lãnh vực đời sống thiêng liêng Amen.


Comments are closed.