Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh – Ngày 01/06/2017

Lời Chúa: Ga 17, 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”.

 


Suy niệm

HIỆP NHẤT TRONG CẦU NGUYỆN

“Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, những còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con, để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta” (Ga 17, 20-21a).

Thánh Gioan tông đồ định nghĩa: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4, 8.16). Quả thật Thiên Chúa là tình yêu và tình yêu ấy được diễn tả cách trọn vẹn trong mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. Cha ở trong Con, Con ở trong Cha và Chúa Thánh Thần tạo nên sự hiệp nhất ấy. Chúng ta biết được điều đó là nhờ Đức Giêsu – Con Thiên Chúa mạc khải trong lời cầu nguyện của Ngài.

Tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu cầu nguyện tha thiết với Chúa Cha: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con, để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta”. (Ga 17, 20-21a). Thiên Chúa là tình yêu và sự hiệp nhất. Đức Giêsu – Con Thiên Chúa làm người đã mạc khải mầu nhiệm ấy và mời gọi chúng ta hãy nên một với Chúa trong cầu nguyện. Cầu nguyện sẽ giúp chúng ta yêu thích những gì Chúa thích. Chúa thích chúng ta sống bác ái và yêu thương hết tất cả mọi người. Chúa muốn chúng ta trở nên những người biết quảng đại vị tha. Chúa cần chúng ta mở rộng vòng tay đón nhận những người bị loại trừ, gạt ra ngoài lề xã hội; và Chúa muốn chúng ta hiệp nhất với Chúa trong cầu nguyện để trở nên khí cụ như lòng Chúa mong muốn.

Lạy Chúa là nguồn mạch mọi điều thiện hảo. Xin cho chúng con biết chân thành tìm kiếm Chúa trong lời cầu nguyện. Xin tác động nơi tâm hồn chúng con ngọn lửa yêu mến Chúa và tha nhân, để chúng con quảng đại đón nhận tha nhân như chính hồng ân Chúa ban. Amen.


Comments are closed.