Thứ Năm sau Chúa Nhật 7 Phục Sinh – Năm B

Lời Chúa: Ga 17, 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”.

 


Suy niệm

 Trước khi bước vào cuộc Thương khó, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các môn đệ và của Hội Thánh. Lời cầu nguyện của Chúa cho chúng ta biết: chứng tá mạnh nhất và có tính thuyết phục nhất về Thiên Chúa Chí Thánh là sự hiệp nhất trong Hội Thánh. Chúa cầu nguyện cho chúng ta được hiệp nhất với nhau như Chúa Con ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Chúa Con. Sự hiệp nhất này đặt trên nền tảng tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Khi các Kitô Hữu hiệp nhất với nhau và hiệp nhất với Chúa Kitô, thì được tham dự vào sự hiệp nhất thần linh của Ba Ngôi. Họ được mời gọi tham dự vào cuộc sống vĩnh cửu, chiêm ngưỡng vinh quang của Ba Ngôi Thiên Chúa. Còn những ai đã sống đẹp lòng Chúa và khát khao nước Thiên Chúa mà chưa có cơ hội lãnh nhận bí tích Rửa Tội, thì lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cũng là lời mời gọi, đưa tất cả hiệp nhất với các Kitô hữu và với Thiên Chúa trong tình yêu và ơn cứu độ của Ngài.

 Để trở nên những người thuộc về Thiên Chúa, cùng hiệp nhất với nhau trong tình yêu Thiên Chúa, thì chúng ta cần phải tránh mọi điều gây chia rẽ, hận thù, ganh ghét, nói hành nói xấu và tập những thói quen tốt: quảng đại, vị tha, nói những lời tốt đẹp cho người khác và cố gắng duy trì sự hiệp nhất huynh đệ để làm chứng cho Chúa.

Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con được hiệp nhất, yêu thương nhau trong tình yêu của Chúa Con dành cho Chúa Cha và Chúa Cha dành cho Chúa Con. Xin cho chúng con biết đoàn kết, nâng đỡ, yêu thương nhau khi vui cũng như lúc buồn; biết hiệp nhất với nhau trong cùng một niềm tin vào một Thiên Chúa vì đó là dấu chứng mạnh nhất về sự hiện diện của Hội Thánh, về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.  


Comments are closed.