Thứ hai Tuần II Phục Sinh – Lễ Truyền Tin – Ngày 09/04/2018

Lời Chúa: Lc 1, 26 – 38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận!” Nhưng Maria liền thưa với Thiên Thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và Thiên Thần cáo biệt trinh nữ.

 


Suy niệm

LỜI MỜI GỌI ĐẾN TỪ BIẾN CỐ TRUYỀN TIN

“Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận!” ( Lc 1, 31 – 33).

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc sứ thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến với Đức Maria để loan tin Mẹ sẽ thụ thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Mẹ sẽ sinh một người con và người con ấy chính là Con Thiên Chúa. Qua Người Con này, Thiên Chúa sẽ thực hiện chương trình của Ngài là cứu độ con người. Với niềm tin vào Thiên Chúa quyền năng, chúng ta tin rằng Ngài có thể cứu độ con người mà không cần đến sự cộng tác nào từ phía con người. Tuy nhiên, Thiên Chúa lại chọn cách thế cần đến con người. Vì thế, trong công cuộc cứu độ con người, Ngài cần Đức Maria xin vâng theo ý Ngài, để Con Chúa nhập thể làm người; Ngài cần Gia Đình Thánh Gia để nuôi dưỡng Con Thiên Chúa lớn khôn; Ngài cần các môn đệ để tiếp nối công cuộc rao giảng; Ngài cần Giáo Hội để loan truyền sứ điệp Tin mừng đến với mọi người ở mọi thời. Như thế, biến cố Truyền Tin bắt đầu một thời kỳ Thiên Chúa can thiệp cách mạnh mẽ vào lịch sử loài người và đồng thời mở ra hàng loạt lời mời gọi con người cộng tác với Thiên Chúa.

Trong khi mừng lễ Truyền Tin này, chúng ta được mời gọi nhìn lại công cuộc cứu độ của Thiên Chúa, để chúng ta hiểu được rằng việc Sứ thần truyền tin cho Đức Maria năm xưa không chỉ đơn thuần là một sự kiện lịch sử, nhưng là một biến cố cứu độ, vì từ biến cố ấy, ơn cứu độ đã đổ xuống trên con người, cụ thể là trên chính cuộc đời của chúng ta. Nghĩa là biến cố Truyền Tin vẫn đang có ảnh hưởng trên cuộc đời chúng ta. Điều này nhắc nhở chúng ta ý thức rằng lời mời gọi cộng tác với Thiên Chúa do biến cố Truyền Tin mở ra vẫn đang thôi thúc chúng ta ngay trong thời đại này. Thiên Chúa vẫn cần chúng ta cộng tác với Ngài, vì trên thế giới vẫn còn rất nhiều người chưa biết Ngài. Tuy nhiên, lời mời gọi tiên quyết đến từ biến cố Truyền Tin không chỉ là lời mời gọi “đôi chân” mau mắn lên đường thực thi sứ vụ, hoặc lời mời gọi “đôi tay” nhanh nhẹn đắp xây cuộc đời, hoặc lời mời gọi “đôi môi” hăng hái rao truyền Lời Chúa; nhưng, trên tất cả, đó còn là lời mời gọi “cưu mang” Con Chúa trong cuộc đời. Cũng như Đức Maria, khi đã chấp nhận lời mời “thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần”, Mẹ mới lên đường đi thăm viếng bà Elizabeth. Chúng ta hãy bắt chước Mẹ, chấp nhận lời mời “cưu mang Chúa” trong cuộc đời. Hãy sống thân tình với Chúa Giêsu. Hãy yêu mến Người và hãy để Người hướng dẫn cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa, xin hãy ở với con, chia sẻ cùng con trong mọi lúc vui buồn và xin hãy sai con đi làm chứng nhân cho Chúa ở giữa đời. Amen.


Comments are closed.