Thứ Hai tuần 20 Thường Niên – Ngày 21/08/2017

Lời Chúa: Mt 19,16-22

Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?” Người bảo kẻ ấy rằng: “Sao ngươi hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một Đấng nhân lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn”. Người ấy hỏi rằng: “Những giới răn nào?” Chúa Giêsu đáp: “Ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy thảo kính cha mẹ, và yêu thương kẻ khác như chính mình”. Người thanh niên thưa lại rằng: “Tất cả những điều đó tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu, vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng?” Chúa Giêsu bảo anh: “Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta”. Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp.

 


Suy niệm

NÊN HOÀN THIỆN TRONG CHÚA KITÔ

“Đức Giêsu đáp: Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mt 19,21).

Sau khi Chúa Giêsu công khai rao giảng một thời gian, nhiều người tin rằng Ngài là người của Thiên Chúa, “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ” (Mt 16,14). Họ đã đến với Chúa vì những lý do khác nhau: Có người đến vì tò mò, có người đến để xin được chữa lành, có người đến để học hỏi sự khôn ngoan. Còn người thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay là một người có lòng thao thức sự sống đời đời. Sau cuộc đối thoại, Chúa Giêsu đã chỉ cho anh: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mt 19,21).

Người thanh niên này là một con người hoàn thiện trong nhãn quan Do Thái Giáo. Anh đã giữ những điều luật dạy. Dù vậy, tâm hồn anh vẫn có một sự khắc khoải mà “nhiều của cải” cũng không thể thỏa mãn được. Anh đến tìm học với Chúa Giêsu về con đường để được hưởng sự sống thật. Chúa dạy anh “hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo” để từ đây anh thoát khỏi mọi ràng buộc của thế gian, chỉ chọn Chúa làm gia nghiệp và bước trên con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu, “Hãy đến theo tôi”. Vậy, con đường nên hoàn thiện là tin vào Chúa Giêsu, như mệnh lệnh của Chúa Cha “hãy vâng nghe lời Người” (Mt 17,5).

Niềm tin vào Chúa Giêsu cuốn hút ta vào một Tình Yêu dâng hiến và rồi chính Tình Yêu ấy thúc bách ta ở lại trong lời của Chúa và bước đi trong đường lối Ngài: không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp…(x. Mt 19,18-19). Chính lối sống tương quan yêu thương với tha nhân là hành vi thờ phượng Thiên Chúa. Tình Yêu thì không giới hạn, do đó ta không được tự mãn, tư cho là đủ mà phải không ngừng học biết thánh ý Chúa qua việc cầu nguyện, suy gẫm lời Chúa, học hỏi Kinh Thánh và các giáo huấn của Giáo Hội. Đồng thời, ta phải dám chấp nhận hy sinh từ bỏ mọi sự để chọn Chúa là Đấng duy nhất tốt lành.

Lạy Chúa Giêsu, lời mời gọi của Chúa với người thanh niên “Nếu anh muốn nên hoàn thiện” cũng là lời Chúa mời gọi chúng con. Tin theo Chúa là điều trước hết và quan trọng nhất. Lạy Chúa, xin đốt lửa mến trong con. Xin giải thoát con khỏi mọi ràng buộc của những của cải vật chất, để con quảng đại đáp lại tiếng Chúa và tiến đến sự sống đời đời. Amen.


Comments are closed.