Thứ Hai sau Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm B

Lời Chúa: Lc 1, 25-38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận!” Nhưng Maria liền thưa với Thiên Thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và Thiên Thần cáo biệt trinh nữ.

 


Suy niệm

 Trong biến cố truyền tin, thiên sứ Gabriel chào Đức Maria là Đấng “đầy ơn phúc”. “Đầy ơn phúc” hay “đầy ân sủng” ở đây cho biết Đức Maria là được Thiên Chúa sủng ái cách đặc biệt và gìn giữ khỏi ách nô lệ tội lỗi, khỏi tội tổ tông. Vô Nhiễm Nguyên Tội là đặc ân cao trọng mà Thiên Chúa dành riêng cho Đức Maria.

 Mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta được mời gọi hướng nhìn lên Mẹ, đấng tràn đầy hồng ân, được Chúa tuyển chọn từ muôn thuở để trở nên Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể. Người Mẹ đó, Thiên Chúa cũng đã trao ban cho chúng ta: “Này là mẹ con” (x. Ga 19,27). Thế nên, làm sao chúng ta có thể không chiêm ngưỡng, không yêu mến và không chạy đến cùng Đức Mẹ? Vì Đức Mẹ luôn ở bên tòa Chúa để cầu bầu cho chúng ta mỗi khi chúng ta kêu xin, khẩn nài.“Xưa nay chưa từng nghe có ai chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ chẳng nhận lời…”. Và thật đẹp biết bao, nếu chúng ta luôn thực hiện những gì Mẹ chỉ dạy: “Người bảo gì, các con hãy làm theo” (x. Ga 2,5).

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cho chúng con hiểu được rằng Chúa đã yêu thương Mẹ, yêu thương mọi người chúng con và không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết ngước nhìn lên Mẹ, dù cuộc đời chúng con có nhiều lần vấp ngã, để chúng con luôn được Mẹ dắt tay chỗi dậy. Cũng xin Mẹ giúp nhân loại chúng con biết bước đi trong vâng phục, tin tưởng và cậy trông như Mẹ đã luôn tuân phục ý Chúa và thực thi Lời Ngài. Amen.


Comments are closed.