Thứ Hai sau Chúa Nhật 2 Phục Sinh – Năm B

Lời Chúa: Ga 3, 1-8

Khi ấy, trong nhóm biệt phái, có người tên là Nicôđêmô, một đầu mục của người Do-thái. Ông đến thăm Chúa Giêsu ban đêm và thưa rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa uỷ phái đến. Vì không ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó”. Chúa Giêsu đáp: “Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa”. Nicôđêmô thưa Chúa rằng: “Một người đã già, làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao?” Chúa Giêsu đáp: “Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục, thì là huyết nhục; và sự gì sinh bởi Thần Linh, thì là thần linh. Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy”.

 


Suy niệm

Trang Tin Mừng hôm nay là bài giáo lý của Chúa Giêsu về Bí tích Rửa Tội. Qua đó, Ngài khẳng định rằng bất kỳ ai muốn được vào Nước Trời cần phải chịu phép Thánh Tẩy như một lần nữa được sinh ra trong Thánh Thần.

 Thế giới ngày nay còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa. Riêng tại Việt Nam, cứ 100 người thì chỉ có 7 người Công Giáo. Sứ mạng loan báo Tin Mừng cần biến thành nỗi thao thức nơi mỗi Kitô hữu. Việc này đòi hỏi chính chúng ta trước hết phải tiếp tục sống niềm vui của Bí Tích Rửa Tội qua việc được tái sinh mỗi ngày nhờ ơn Chúa và cố gắng bản thân. Tái sinh trong cách ăn, nết ở, tu sửa chính mình,… đó mới thực sự là lời chứng sống động và thuyết phục cho những anh chị em lương dân.

Lạy Chúa, giữa một xã hội đầy rẫy cạm bẫy xin cho chúng con biết làm chủ chính mình. Giữa một xã hội chuộng sự hưởng thụ, xin cho chúng con dám chết đi trong thân xác yếu hèn để được tái sinh mỗi ngày nhờ ơn Chúa. Và xin cho đời sống chúng con trở thành lời rao giảng sống động về Chúa giữa một xã hội đầy tiếng ồn hôm nay. Amen. 


Comments are closed.