Thứ Hai sau Chúa Nhật 13 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa:

Một hôm, khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai? ” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? ”  Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

 


Suy niệm

 Giáo Hội vui mừng cử hành cách trọng thể lễ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Các ngài được gọi là nền móng, là những trụ cột xây nên Giáo Hội, là những chứng nhân lỗi lạc của đức tin. Các ngài đã làm cho Nước Chúa được lớn mạnh bằng những ân huệ khác nhau của Chúa Thánh Thần. Việc mừng kính hai Thánh Tông đồ cùng một ngày đó là dấu chỉ nói nên sự hiệp nhất của Giáo Hội. Giáo Hội là thân thể, gồm cả những con người thánh thiện và tội lỗi, với những đặc sủng khác nhau, cùng hiệp nhất với đầu là Đức Giêsu Kitô và không ngừng cùng nhau khám phá xem Ngài là ai trong cuộc sống mình.

  Khi tưởng nhớ, ca ngợi chứng tá đức tin sáng ngời của hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, chúng ta lại được củng cố về đời sống đức tin của mình qua những lời giáo huấn và gương sáng mà các ngài đã truyền lại cho Giáo Hội. Hơn nữa, trên hành trình đức tin, mỗi chúng ta luôn được Chúa Thánh Thần nâng đỡ, khuyến khích tiến bước cách vững mạnh và trung thành với Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, loan báo Tin Mừng của Người cho con người mọi thời đại với những đường lối và cách thế khác nhau nhưng cùng một tinh thần như hai Thánh Tông đồ.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Chúa muốn quy tụ và đem chúng con về cùng Cha trên trời, và Chúa mời gọi chúng con cùng cộng tác với Chúa. Xin cho chúng con nên một với Chúa và với nhau qua việc chấp nhận những khác biệt của nhau để cùng xây Nước Chúa, hầu mong ước vọng của Chúa sớm thành hiện thực: Xin cho chúng nên một trong chúng ta để cho thế gian nhận biết rằng Cha đã sai Con. Amen. 


 

Comments are closed.