Thư của Đức TGM Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam kính gửi Đức Thánh Cha Phanxicô

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

40 Phố Nhà Chung, Hà Nội, Việt Nam

Ngày 14 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Đức Thánh Cha Phanxicô

Thành Vatican

Kính thưa Đức Thánh Cha,

Đây là một niềm vui lớn cho chúng con. Sáng sớm nay từ miền Đông Nam Á này, chúng con nghe Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran loan báo: “Habemus Papam … Franciscum.”

Nhân danh các anh em giám mục, tất cả linh mục, tu sĩ, và 7 triệu anh chị em tín hữu Công Giáo tại Việt Nam, con xin kính dâng lên Đức Thánh Cha, Đấng kế vị Thánh Phêrô, vị Mục tử tối cao của Hội Thánh, sự hiệp thông, vâng lời và lòng mến.

Khởi đầu sứ vụ của Thánh Phêrô, xin hãy tin rằng chúng con đồng hành với Đức Thánh Cha bằng những lời cầu nguyện liên lỉ cho Đức Thánh Cha và triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha. Nhờ lời khẩn cầu của Đức Mẹ La Vang, các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin Chúa bảo vệ và gìn giữ Đức Thánh Cha trong tình yêu của Người và giúp Đức Thánh Cha chu toàn sứ vụ “củng cố anh em mình” (Lc 22,32) trong đức tin và trở nên nguồn của hoà bình và hợp nhất trong thế giới.

Kính chúc và những lời nguyện ước tốt đẹp nhất!

Trong Chúa Kitô,

+ Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Tổng Giám Mục Hà Nội

Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam


CATHOLIC BISHOPS’ CONFERENCE OF VIET NAM

 40 Nha Chung Street, Hanoi, Vietnam

March 14, 2013

His Holiness Francis

Vatican City

Most Holy Father,

It has been a great joy for us. This early morning, from this Southeast region of Asia we heard Cardinal Jean-Louis Tauran’s announcement, “Habemus Papam… Franciscum.”

On behalf of my brother bishops, all priests, religious and 7 million Catholic faithful in Vietnam, I respectfully present to you, the Successor of Saint Peter, the Supreme Pastor of the Church, our communion, obedience, and love.

As you embark on the Petrine ministry, please be assured that you are accompanied by our constant prayers for you and your Pontificate. Through the intercession of Our Lady of La Vang, the Martyrs of Vietnam, may the Lord protect and keep you in his love and help you to fulfill your ministry “to strengthen your brothers” (Lk 22:32) in the faith and become a force for peace and unity in the world.

Congratulations and best wishes!

Yours in Christ,

+ Peter Nguyen Van Nhon

Archbishop of Hanoi

President of Catholic Bishops’ Conference of Vietnam
 
TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Comments are closed.