Thứ Bảy sau Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm B

Lời Chúa: Lc 1, 26-38

Khi ấy Thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít, tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”. Nhưng Maria thưa với Thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà, và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra sẽ là Ðấng Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và Thiên thần cáo biệt Bà.

 


Suy niệm

 Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Luca hoạ lại khung cảnh của biến cố truyền tin diễn ra trong ngôi nhà nhỏ nơi miền quê Nazarét năm xưa. Thiên Chúa, qua lời sứ thần Gabrien, đã ngỏ lời mời Đức Trinh nữ Maria cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài trong vai trò làm Mẹ Chúa Cứu Thế. Đứng trước lời mời của Chúa, Mẹ Maria đã mau mắn đáp lời xin vâng. Với niềm tin và sự khiêm tốn, Mẹ đã từ bỏ những kế hoạch của riêng mình để nhường chỗ cho chương trình yêu thương của Thiên Chúa được thực hiện trong cuộc đời của mình. Mẹ đã phó thác trọn cuộc đời cuả Mẹ vào trong vòng tay quan phòng của Thiên Chúa, dẫu rằng Mẹ chưa hoàn toàn hiểu hết thánh ý nhiệm mầu của Ngài.

 Qua lời thưa xin vâng, Mẹ Maria không chỉ được đón Ngôi Hai Thiên Chúa vào trong cung lòng của mình, vào trong cuộc sống của mình, nhưng Mẹ còn đại diện cho toàn nhân loại đón rước Ngài tới ở cùng và cứu chuộc muôn người. Chiêm ngưỡng Mẹ Maria, chúng ta được mời gọi noi gương Mẹ, biết khiêm tốn nhận ra những yếu hèn của mình, biết từ bỏ cái tôi ích kỷ để làm theo ý Chúa, biết tín thác đường đời cho Chúa và tin tưởng vào Ngài trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống, ngõ hầu chúng ta cũng có thể đón rước Chúa vào trong tâm hồn và trong gia đình của chúng ta. 

Lạy Chúa, sống trong tâm tình của mùa Vọng, xin cho chúng con luôn biết tỉnh thức đón chờ Chúa đến, luôn nhạy bén nhận ra và thi hành ý Chúa giữa muôn ngàn những lựa chọn trong cuộc sống. Xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa đức tin để chúng con luôn biết khiêm tốn nép mình vào trong bàn tay từ nhân của Chúa. Amen.


Comments are closed.