Thứ Bảy sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay – Năm C

Lời Chúa: Ga 7, 40-53

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật là tiên tri”. Kẻ khác nói: “Ông này thật là Ðấng Kitô”. Người khác nữa lại nói: “Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Ðấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Ðavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Ðavit?” Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người. Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: “Tại sao các ngươi không điệu nó tới?” Các người thừa hành thưa rằng: “Chẳng hề có ai nói như người ấy”. Các người biệt phái trả lời rằng: “Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết gì lề luật”. Nicôđêmô là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: “Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không?” Nhưng họ trả lời rằng: “Hay ông cũng là người Galilêa? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa”. Sau đó ai về nhà nấy.


Suy niệm

“ vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ ” (Ga 40, 43)

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại sự kiện những người Do Thái tranh luận với nhau về nguồn gốc của Chúa Giêsu khi nghe Người giảng. Một số người khẳng định Chúa Giêsu là Đấng Kitô, còn một số khác lại cho rằng không phải, và họ chia rẽ vì Người.

Trong cuộc sống thường ngày, nhiều lúc người Kitô hữu chúng ta cũng rơi vào tình trạng như những người Do Thái trên đây, vì Chúa Giêsu mà họ gây ra chia rẽ. Một bên là những người đứng về phía Chúa Giêsu và sống theo tinh thần Phúc Âm. Còn một bên là những người đứng về phía thế gian và sống theo thói đời. Người đứng về phía Chúa Giêsu và sống theo tinh thần Phúc Âm thường hay chịu thiệt thòi, thậm chí chịu đau khổ vì bị thế gian chê cười, chống đối, cô lập và làm tổn thương. Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta cùng nhìn lại xem mình đang đứng về phía Thiên Chúa hay thế gian, đang sống theo tinh thần Phúc Âm hay theo thói đời. Nếu tôi thuộc về phía Thiên Chúa và sống theo tinh thần Phúc Âm, tôi đang đi đúng đường về cõi phúc đời đời trên quê Trời. Còn ngược lại, nếu tôi thuộc về phía thế gian và sống theo thói đời, hẳn là tôi đang đi trên con đường dẫn về cõi chết và đau khổ đời đời.

Lạy Chúa Giêsu, được cả thế gian mà phải sống lìa xa Chúa đời đời nào được ích lợi gì. Xin Chúa cho chúng con, trong cuộc sống tại thế này, luôn biết chọn Chúa làm gia nghiệp, cho dẫu phải đánh đổi cả cuộc đời hoặc là bị người khác chê cười, chống đối, cô lập và bách hại. Xin Chúa thương đừng bao giờ bỏ chúng con khi chúng con yếu đuối lìa xa Chúa. Amen


Comments are closed.