Thứ Bảy sau Chúa Nhật 30 Thường Niên – Ngày 29/10/2016

Lời Chúa: Lc 14, 1. 7-11

Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng: “Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: “Xin ông nhường chỗ cho người này”, bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: “Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên”, bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. “Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.


Suy niệm

“Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 14,11).

Trong cuộc sống, không ít người muốn khẳng định mình trổi vượt hơn bao người khác và thiếu khiêm nhường để có thể nhận ra nhiều hạn chế nơi bản thân. Đó cũng là thái độ của những người Pharisêu mà Đức Giêsu nói tới trong bài Tin Mừng hôm nay. Người quan sát và thấy trong bữa tiệc có nhiều kẻ chỉ thích chọn chỗ cao để cầu vinh dự mà thiếu sự tế nhị đối với người khác. Vì thế, Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn những người khách được mời dự tiệc cưới để dạy bài học về sự khiêm nhường. Chúng ta biết rằng, trong đời sống, không ai là số một, cũng chẳng ai là hoàn thiện, mà tất cả đều là tội nhân khốn khổ trước Thiên Chúa. Mọi sự con người có được đều bởi ân ban của Thiên Chúa, nên con người cần lấy sự khiêm nhường làm trọng. Sự khiêm nhường mà con người phải có trước hết là đối với Thiên Chúa, vì “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lc 1,52), thứ đến con người cần khiêm nhường trước tha nhân. Cuộc sống luôn luôn là sống cùng và sống với. Do đó, con người phải cậy dựa vào người khác để nâng đỡ nhau. Khi có sự khiêm nhường, con người sẽ hiểu vinh quang danh dự chỉ bền vững nếu đó là điều được Chúa ban tặng và đặt để cho ta còn tất cả những thứ khác chỉ như điều sách Giảng viên viết: “phù vân quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân” (Gv 1,2).

Bài học về sự khiêm nhường mà Chúa Giêsu dạy cho các Pharisêu năm xưa cũng chính là bài học cho con người và cho những môn đệ của Người hôm nay. Rất nhiều người chỉ biết chạy theo thói thế gian, thích đánh bóng bản thân mà không nhận ra những giá trị thật của mình trong đời sống. Nếu chúng ta chỉ biết sống trong sự kiêu ngạo, khoe khoang, háo danh, thích lên mặt dạy đời hay đề cao tài năng, địa vị thì chỉ dẫn đến ảo tưởng mà thôi. Ngược lại, những ai biết nhìn nhận những giá trị thật, nghe theo tiếng nói của lương tâm và coi trọng mọi người thì họ sẽ luôn sống trong sự khiêm nhường. Người môn đệ Đức Kitô phải sống khiêm nhường và hơn thế nữa, họ cần tín thác hoàn toàn đời mình cho Thiên Chúa và để cho Thánh Thần của Ngài dẫn dắt.  

Lạy Chúa, giữa một xã hội hay đề cao danh vọng, quyền lợi, vật chất, mà thường dễ quên những giá trị đích thực, xin cho con biết tránh xa những phù phiếm thế gian và cho con có được sự khiêm nhường mà nhìn nhận những thiếu sót, yếu đuối, bất toàn bản thân để con biết sống nương tựa và cậy dựa vào Chúa. Amen.


Comments are closed.