Thứ Bảy sau Chúa Nhật 3 Phục Sinh – Năm B

Lời Chúa: Ga 6, 61-70

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Ðiều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa”.

 


Suy niệm

Trước khi về Trời, Chúa Giêsu đã trao sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho mười một môn đệ. Đây không phải là một nhóm mới, mà là Mười Hai Tông Đồ trước đây, nay chỉ còn mười một, vì Giuđa không còn nữa. Nhìn vào các Tông đồ ta thấy đầy sự khiếm khuyết bất toàn: Gioan và Giacôbê thì tranh dành chỗ bên trái bên phải; Giuđa thì bán Chúa; ngay cả Tông đồ trưởng như Phêrô cũng đã chối Người tới ba lần trong đêm Người bị bắt. Dầu vậy, Chúa Giêsu vẫn trao sứ mạng cao cả ấy cho họ. Qua đó, chúng ta thấy sứ mạng rao giảng Tin Mừng là một hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa ban cho con người, để họ được cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa.

 Cùng với các Tông đồ, mỗi người chúng ta hôm nay cũng được mời gọi tham dự vào sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Chúa. Nhờ Bí tích Rửa tội chúng ta được tham dự vào chức vụ ngôn sứ của Chúa Kitô. Với Bí tích Thêm sức chúng ta trở nên những chiến sĩ của Chúa Kitô để chống trả trước những cám dỗ và làm chứng tá cho Người. Thế nhưng trong cuộc sống, không ít lần chúng ta đã bội phản Chúa, đã chối bỏ Chúa khi chúng ta chạy theo các đam mê và ích kỷ, chạy theo danh vọng và của cải. Dầu vậy, Chúa vẫn yêu thương và tha thứ cho chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con chỉ là những kẻ tài hèn sức mọn, thế mà Chúa đã cho chúng con được cộng tác vào sứ mạng cứu độ của Chúa. Xin cho chúng con khi đang còn sống trên trần thế này biết tận dụng mọi khả năng và ân huệ Chúa ban để làm vinh danh Chúa và giúp ích cho phần rỗi của mọi người. Amen. 


Comments are closed.