Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh – Ngày 30/05/2017

Lời Chúa: Ga 17, 1-11a

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Ðấng Cha đã sai, là Giêsu Kitô.

Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con. Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha với sự vinh hiển mà Con đã có nơi Cha, trước khi có thế gian. Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai Con.

Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha”.

 


Suy niệm

MÔN ĐỆ VÀ THẾ GIAN

“Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con” (Ga 17, 9b).

Các môn đệ là những người được Chúa Giêsu chọn gọi, để họ ở với Người, và sai họ đi vào thế gian. Dù ở giữa thế gian nhưng các môn đệ không thuộc về thế gian, nên các môn đệ sẽ là đối tượng cho thế gian ghen ghét và chống đối. Chúa Giêsu biết rằng các môn đệ của Người, khi làm chứng cho Chúa giữa thế gian, sẽ gặp rất nhiều khó khăn và chống đối, nên Người cầu xin Thiên Chúa gìn giữ họ được an toàn. Thế còn thế gian thì sao? Chúa Giêsu sai các môn đệ của Người đi vào thế gian nhưng Người lại không cầu nguyện cho thế gian. Phải chăng Người ghét bỏ thế gian và muốn lên án tất cả những ai thuộc về thế gian này. Thưa, không phải như thế. Chúng ta không nên hiểu thế gian theo nghĩa là tất cả mọi người trong thế giới này. Bởi ngay từ đầu sứ vụ, Chúa Giêsu đã quả quyết là “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16). Nhưng chúng ta hãy hiểu thế gian ở đây chính là thế lực chống đối Thiên Chúa, mà đứng đầu là Satan (x. Ga 14, 30) với những cám dỗ và sự dữ mà nó gây ra trong thế giới, cũng như trong lòng mỗi con người. Do đó, thế gian, xét theo như là Satan, không thể là đối tượng trong lời cầu nguyện được.

Ngày nay, chúng ta thấy sự dữ lan tràn khắp nơi, nhất là khi con người dễ chiều theo dục vọng của mình mà làm theo ý của Satan. Nó ru ngủ con người trong sự bình an và đạo đức giả tạo. Đứng trước thực trạng đó, chúng ta hãy ý thức mình là môn đệ của Chúa: sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, mà thuộc trọn về Chúa và là con cái sự sáng. Là người môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta phải bước đi trên con đường mà Thầy mình đã đi. Nghĩa là chúng ta cũng phải chấp nhận bị thế gian từ chối và ghét bỏ, để chỉ nhận chính Chúa Giêsu là niềm vui, hạnh phúc và chỗ dựa duy nhất của cuộc đời ta. Trước những sóng gió của cuộc đời, chúng ta đừng sợ hãi nhưng hãy xác tín rằng Chúa Giêsu luôn đồng hành và cầu nguyện cho chúng ta. Hơn nữa, chúng ta hãy năng đến với Chúa Giêsu trong bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể, để được đắm mình trong ân sủng và tình yêu của Người.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin rằng Chúa vẫn hằng cầu nguyện cho chúng con. Đây quả là điều khích lệ và niềm an ủi cho chúng con khi phải đương đầu với những thử thách giữa thế gian, vì Người đã từng nói: “Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em trên trời thật lớn lao” (Mt 5, 11-12). Xin Chúa giúp chúng con kiên vững đi cho trọn hành trình truyền giáo, để phần thưởng của chúng con là được nên một với Người trong tình yêu. Amen.


Comments are closed.