Thứ Ba sau Chúa Nhật 7 Phục Sinh – Năm C

Lời Chúa: Ga 17,1-11a

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Ðấng Cha đã sai, là Giêsu Kitô. “Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con. Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha với sự vinh hiển mà Con đã có nơi Cha, trước khi có thế gian. Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai Con. “Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha”.


Suy niệm

Nói thế xong, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện : “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người”.

Sau khi huấn dụ các môn đệ, và trước khi lên đường hiến mình chịu chết vì nhân loại, Chúa Giêsu đã khẩn khoản dâng lời nguyện xin lên Thiên Chúa Cha. Người nài xin Chúa Cha tôn vinh Người, để chủ yếu tôn vinh chính Thiên Chúa Cha, bởi vinh quang của Chúa Cha và của Chúa Con là một : “Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha”. Chúa Giêsu tôn vinh Chúa Cha qua việc vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chúa Cha tôn vinh Chúa Giêsu bằng cách cho Người trỗi dậy từ cõi chết, lên trời và ngự bên hữu mình. Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ, là những người Thiên Chúa đã trao phó cho Người. Người muốn rằng những kẻ được trao phó cho Người cũng nhận biết Thiên Chúa Cha là Đấng chân thật và duy nhất. Chúa Giêsu nài xin Chúa Cha gìn giữ tất cả trong Danh Cha, bởi các môn đệ còn ở lại trong thế gian, phải đối đầu với muôn hiểm nguy thử thách để làm chứng về Người trước mặt thế gian. Chúa Giêsu không cầu nguyện cho thế gian vì họ không tin vào Danh Thiên Chúa, nhưng cầu nguyện cho Hội Thánh, là cộng đoàn những con người được liên kết với Người trong đức tin. Người cầu nguyện cho Hội Thánh và còn muốn tất cả hiệp nhất nên một trong Thiên Chúa.

Thật hạnh phúc cho Giáo Hội khi được đặt dưới sự bao bọc, chở che, quan phòng của Thiên Chúa là Cha và của Đức Giêsu Kitô. Mặc dầu trải qua bao thăng trầm thử thách, bao sóng gió hiểm nguy, Giáo Hội vẫn đứng vững trong đức tin, bởi đức tin của Giáo Hội được đặt trên nền móng các thánh Tông Đồ, là những người đã trung thành gìn giữ đức tin tinh tuyền do Chúa Giêsu truyền lại. Đồng thời, Giáo Hội có Đức Kitô là Đầu, là Đấng đã thiết lập, cầu nguyện cho Giáo Hội và ở cùng Giáo Hội mọi ngày cho đến tận thế.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho tất cả chúng con biết không ngừng sửa đổi bản thân, nỗ lực sống tốt, canh tân đời sống đức tin bằng việc chuyên chăm cầu nguyện, sống bác ái, hiệp nhất nên một trong tình yêu, để trở nên người Kitô hữu nhiệt thành, xứng đáng hơn với tình thương mà Chúa dành cho mỗi người chúng con. Amen.


Comments are closed.