Thứ Ba sau Chúa Nhật 3 Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Lc 10, 1-9

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: ‘Bình an cho nhà này’. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. “Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: ‘Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi’.


Suy niệm

“Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người.” (Lc 10,1-2).

Tin Mừng hôm nay tường thuật việc Chúa Giêsu chọn 72 môn đệ làm thừa tác viên và sai các ông ra đi loan báo Tin Mừng. Thừa tác viên Tin Mừng không chỉ là thuật ngữ dành riêng cho Nhóm Mười Hai, nhưng còn là danh từ chỉ về tất cả những ai được Chúa Giêsu kêu gọi và sai đi loan báo Tin Mừng cứu độ. Thừa tác viên Tin Mừng của Chúa ra đi từng hai người một diễn tả tinh thần hiệp thông, liên đới và chiều kích Giáo Hội nơi mình. Việc đầu tiên của thừa tác viên Tin Mừng không phải là nói gì hay làm gì, nhưng là cầu xin. Việc cầu xin giúp cho thừa tác viên ý thức mình được gọi là do ơn ban của Chúa và cầu xin cho có thêm nhiều người nhận được hồng ân này.

Người Kitô hữu được kêu gọi trở thành thừa tác viên Tin Mừng qua sứ vụ ngôn sứ trong Bí tích Rửa tội. Sứ vụ ấy tiếp tục được kiện toàn khi họ lãnh nhận Bí tích Thêm sức. Để trở thành một thừa tác viên Tin Mừng đúng nghĩa, mỗi người cần thực tâm sống đời cầu nguyện và tinh thần thanh thoát với mọi hình thức trói buộc của trần thế. Nhờ đó, họ sẵn sàng hy sinh tất cả để sống và làm chứng cho tình yêu và Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa giữa lòng nhân thế hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, xin dùng Lời hằng sống của Ngài để biến đổi và sưởi ấm lòng con. Xin đốt lên trong con sự nhiệt tâm với sứ mạng truyền giáo, hầu con có thể góp phần bé nhỏ của con trong việc loan báo Tin Mừng cứu độ và chiếu giãi lòng Chúa xót thương cho muôn người. Amen.


Comments are closed.