Thứ Ba sau Chúa Nhật 28 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 11, 37-41

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời Người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn. Nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng tại sao Người không rửa tay trước khi dùng bữa. Bấy giờ Chúa phán cùng ông ấy rằng: “Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Ðấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao? Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông”.


Suy niệm

“Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi”. (x. Lc 11,41)

Chúa Giê-su đã lên án những người Pha-ri-sêu, bởi vì họ giữ luật Chúa chỉ bằng những hành động bên ngoài, còn trong lòng lại đầy “những chuyện gian tà”. Đối với Chúa Giê-su, những hành động tốt lành bên ngoài không làm đẹp lòng Thiên Chúa nếu nó được thúc đẩy bởi ý hướng bất chính bên trong.

Lời Chúa hôm nay lời gọi chúng ta suy xét lại ý hướng của bao hành động tốt lành chúng ta đã dâng lên Thiên Chúa. Có người chỉ muốn làm việc tốt ở chỗ đông người. Có người lại muốn việc bố thí họ làm phải được đáp trả lại. Những hành động như thế có vẻ quy hướng về Thiên Chúa và tha nhân, nhưng thực chất lại ẩn chứa ý hướng quy về mình. Chúng ta hãy để những hành động tốt lành được thúc đẩy bởi những ý hướng thánh thiện.

Lạy Chúa, đã bao lần con lợi dụng những hành động tốt lành dâng lên Chúa để đạt được lợi ích riêng tư. Xin Chúa thương xót và tha thứ cho con. Xin Chúa đổi mới tâm hồn con để hành động bên ngoài và ý hướng bên trong chỉ hướng về Chúa mà thôi. Amen.


Comments are closed.