Thứ 7 Tuần 6 Phục Sinh – Ngày 12/05/2018

Lời Chúa: Ga 16, 23b -28

Thật, Thầy bảo thật anh em: “Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. 24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. 25 Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. 26 Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. 27 Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. 28 Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.”

 


Suy niệm

DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN LÊN CHÚA CHA

“Thầy bảo thật anh em: “Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy” (Ga 16,23b).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mặc khải trọn vẹn cho các môn đệ thân yêu thân thế và tương quan của Chúa với Chúa Cha: “Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha” (Ga 16, 28). Nhiều lần trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã mặc khải tương quan đặc biệt của Chúa với Chúa Cha: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”( Ga 14,9); “Ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Mt 10,40). Sở dĩ thế là vì, Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa – Đấng trung gian nối kết giữa Thiên Chúa và con người, Đấng Cứu Độ duy nhất, Đấng ban sự sống đời đời, như Ngài khẳng định: “Chính Thầy là đường là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy”( Ga 16,4). Trong tình yêu hiệp nhất với Chúa Cha, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta chạy đến với Chúa Cha trong kiên trì nguyện xin: “Anh em cứ xin thì sẽ được cứ tìm thì sẽ gặp, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Mt 7,7). Chúa Giêsu là mẫu gương kết hiệp liên lỉ với Chúa Cha, nhất là khi đứng trước những cám dỗ, thử thách như khi Người chịu cám dỗ trong hoang địa hay trong vườn cây dầu trước khi chịu khổ nạn.

Ngày nay, nhiều người vẫn chưa nhận biết Chúa và cuộc sống con người luôn bị nô lệ bởi tội lỗi, thất vọng, không tìm ra lối thoát, Chiến tranh, bệnh tật, thù hằn, v.v. khiến con người bị chìm ngập trong đau khổ và sầu muộn. Chúa Giêsu – Con Thiên Chúa xuống thế làm người mang lại hy vọng và sức sống tràn trề cho con người qua cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài. Qua Chúa Giêsu, con người đón nhận ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Bởi vậy, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trước những biến cố trong cuộc sống, hãy tin tưởng, kết hiệp với Người, dâng lời nguyện xin lên Chúa Cha, để tìm được nguồn sức mạnh và bình an: “Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy”(Ga 16,23b).

Xin cho mọi lời nguyện xin của chúng con luôn hướng về Chúa Cha nhân danh Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần, nguồn mạch mọi ân sủng và tin tưởng rằng Cha sẽ làm những điều tốt nhất cho chúng con. Amen.


Comments are closed.