Thứ 7 tuần 31 Thường Niên – Ngày 11/11/2017

Lời Chúa: Lc 16, 9-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con”.

“Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”. Những người biệt phái là những kẻ tham lam, nghe nói tất cả những điều đó, thì nhạo cười Người. Vậy Người bảo các ông rằng: “Chính các ông là những kẻ phô trương mình là công chính trước mặt người ta, nhưng Thiên Chúa biết lòng các ông; bởi chưng điều gì cao sang đối với người ta, thì lại là ghê tởm trước mặt Thiên Chúa”.

 


Suy niệm

CHỌN CHÚA HAY CHỌN TIỀN CỦA

“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được” (Lc 16, 13b).

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ về sức mạnh của Tiền Của. Tiền Của có thể biến người sở hữu trở thành nô lệ. Tiền Của có thể được người ta tôn lên ngang hàng với Thiên Chúa, thậm chí cao hơn Thiên Chúa nữa. Cần phải có một thái độ chọn lựa dứt khoát : “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được” (Lc 16, 13b). Điều quan trọng là sự khôn khéo biết phòng xa, là sự trung tín trong việc sử dụng của cải, đặt Tiền Của vào đúng vị trí của nó. Tiền Của là phương tiện chứ không phải là mục đích.

Người Kitô hữu là người thuộc về Thiên Chúa, cũng bị cám dỗ để đi hàng hai : làm tôi đồng thời cả Thiên Chúa lẫn Tiền Của, để được cả đời sau lẫn đời này. Nhưng điều đó chỉ là ảo tưởng vì không thể yêu và gắn bó cả hai. Còn tôi và bạn, chúng ta muốn phụng sự Thiên Chúa hay Tiền Của ? Nếu chúng ta thực sự yêu mến và gắn bó với Thiên Chúa, chúng ta phải dứt khoát đặt Tiền Của dưới Thiên Chúa. Làm sao để Tiền Của trở nên đầy tớ của chúng ta, để chúng ta có thể sử dụng của cải như đường vào Nước Trời ? Chúng ta phải siêu thoát với sức hấp dẫn của Tiền Của. Trung tín trong việc rất nhỏ bằng một tình yêu lớn, đó là điều Đức Giêsu nhắn nhủ chúng ta khi sống trong trần gian này.

Lạy Chúa, xã hội ngày nay đang lôi kéo chúng con vào đời sống hưởng thụ mà quên đường lối Chúa. Xin cho chúng con biết chọn Chúa là đích điểm của đời mình trên hết mọi sự. Amen.


Comments are closed.