Thứ 7 Tuần 1 Mùa Vọng – Ngày 08/12/2018 – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Lời Chúa: Lc 1,26–38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận!” Nhưng Maria liền thưa với Thiên Thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và Thiên Thần cáo biệt trinh nữ.

 


Suy niệm

VÂNG PHỤC VỚI THÁNH Ý CHÚA

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi (Lc 1,38).

Vào năm 1854, Đức Giáo Hoàng Piô IX đã long lọng tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Bốn năm sau, khi hiện ra tại Lộ Đức, Đức Mẹ đã nói với Thánh Bernadette chính Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là cơ hội giúp người tín hữu chiêm ngắm và noi gương Đức Mẹ sống vâng phục Thánh ý của Chúa.

Thuở Thiên Chúa sáng tạo trời đất muôn vật, con người được tạo dựng trong tình trạng thánh thiện và công chính nguyên thủy. Ân sủng của sự thánh thiện nguyên thủy đó là được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Tuy nhiên, toàn bộ sự hài hòa của tình trạng công chính nguyên thủy mà Thiên Chúa nhắm dành cho con người đã bị mất đi vì sự bất tuân của ông bà nguyên tổ. Để sửa lại cách đầy tràn chan chứa tội bất tuân của Adam, Đức Giêsu đã vâng lời Thiên Chúa Cha chấp nhận xuống thế làm người và vâng lời cho đến nỗi chịu chết trên cây thập giá. Để cho Ngôi Hai được sinh ra làm người, Thiên Chúa đã muốn sự cộng tác của một thụ tạo và từ muôn đời Ngài đã chọn một người trinh nữ tên là Maria. Với lời Xin Vâng, Đức Maria nói lên sự ưng thuận của Mẹ đối với lời mời gọi của Đức Chúa. Nhờ luôn sống trong ân sủng của Thiên Chúa, suốt cuộc đời dương thế, Mẹ luôn giữ trọn lời xin vâng theo Thánh ý Chúa và không để bản thân bị vương vấn bởi vết nhơ của bất kỳ tội lỗi nào.

Mỗi tín hữu được mời gọi cộng tác trong công trình cứu độ của Thiên Chúa tùy theo bậc sống của từng người. Noi gương Đức Mẹ, chúng ta hãy luôn chọn sống theo Thánh ý Chúa trong từng phút giây của cuộc đời. Sống theo Thánh ý Chúa tức là chọn sống theo các giới răn của Chúa, cư xử theo tinh thần của Phúc Âm, tuân giữ những lời dạy bảo của các Đấng Bề Trên và nhận ra tiếng Chúa qua những biến cố trong cuộc đời. Để có đủ sức mạnh sống theo Thánh ý Chúa cách bền bỉ, mỗi người chúng ta chỉ còn một cách là nhận chìm mình trong ân sủng của Chúa qua đời sống cầu nguyện liên lỉ trong thinh lặng, qua việc thường xuyên lãnh nhận các Bí Tích cách sốt sắng, qua việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày.

Lạy Mẹ Maira – Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội – xin thương cầu bầu cùng Chúa ban cho chúng con có một tâm hồn thật nhạy bén với Thánh ý Chúa để trong cuộc sống hằng ngày, nhờ vào ân sủng của Chúa, chúng con luôn trung thành bước đi trong ân nghĩa với Chúa. Amen.


Comments are closed.