Thứ 5 Tuần 4 Thường Niên – Ngày 01/02/2018

Lời Chúa: Mc 6,7-13

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: “Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.

 


Suy niệm

ĐIỀU CHÚA MUỐN KHI SAI TA ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG

“Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế” (Mc 6,7).

Sau khi Chúa Giêsu trở về quê hương và rao giảng Tin mừng tại đó, Người còn đến các làng mạc khác mà giảng dạy. Người quy tụ nhóm Mười Hai, rồi sai các ông đi rao giảng. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ và khả năng chữa lành bệnh tật.

Các Tông đồ chính là những người được tuyển chọn để sẵn sàng phục vụ cho Tin mừng. Chúa Giêsu là trung tâm, là khởi điểm và là nội dụng của Tin mừng. Các Tông đồ là sứ giả, là chứng nhân cho sự hiện diện của Chúa ở giữa trần gian. Tin mừng cần được rao giảng để mọi người nhận biết, tin, yêu mà biến đổi đời sống, nên các tông đồ được Chúa gửi đến với mọi người trong môi trường thực tế đời sống, trong các nền văn hóa khác nhau.

Chúa Giêsu đã sai các Tông đồ đến với muôn dân. Người muốn gửi họ vào giữa nhân loại như men trong bột và chia sẻ sứ vụ rao giảng Tin mừng với Chúa. Đây cũng là cách Chúa mời gọi mọi người hiệp thông với nhau và cộng tác vào ơn cứu độ mà Chúa ban. Ngoài ra, Chúa muốn từng hai người một đi với nhau là để nâng đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, biểu lộ tinh thần hiệp nhất, yêu thương huynh đệ.

Đàng khác, để cho hoạt động truyền giáo được hữu hiệu, các Tông đồ phải luôn ý thức vào ơn Chúa và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần cùng các tiêu chuẩn mà Chúa Giêsu đã đề ra: hy sinh, quên mình, khó nghèo. Chúa muốn các Tông đồ khi mang Tin mừng đến với mọi người không nên phụ thuộc vào các phương tiện trần gian như tiền bạc và của cải. Đừng để cho của cải, tiền bạc cũng như các phương tiện khác làm cản trở hành trình của mình, nhưng luôn tín thác vào Chúa. Người môn đệ phải có tinh thần thanh bần, một tấm lòng thanh sạch. Nếu không, thay vì tôn vinh Chúa lại tôn vinh mình, thay vì làm rạng danh Chúa lại làm sáng danh ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương nhìn đến Hội Thánh là đoàn chiên của Chúa. Xin ban cho Hội Thánh được hiệp nhất và yêu thương để can đảm ra đi rao giảng và làm chứng cho Nước Chúa giữa thế giới đầy thử thách và gian lao. Amen.


Comments are closed.