Thứ 5 tuần 31 Thường Niên – Ngày 09/11/2017

Lời Chúa: Ga 2,13-22

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusa-lem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ, và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”.

Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”.

Bấy giờ người Do-thái bảo Người rằng: “Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy”. Chúa Giêsu trả lời: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Ngưòi Do-thái đáp lại: “Phải bốn muơi sáu năm mới xây được đền thờ này mà ông, ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?” Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.

 


Suy niệm

THANH TẨY ĐỀN THỜ

“Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này di, nội trong ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại” (Ga 2,19)

Đối với người Do Thái, đền thờ Giêrusalem rất quan trọng vì là nơi Chúa hiện diện giữa dân Người. Không có đền thờ là không có Chúa ngự trị và cũng không có ơn Chúa ban. Hằng năm dịp lễ Vượt Qua là mọi người lên đền thờ để dâng lễ tế cho Thiên Chúa tỏ lòng tôn kính. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã xua đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ: “Đừng biến nhà Cha ta thành nơi buôn bán” (Ga 2,16).

Đức Giêsu muốn mọi người ý thức rằng: Đền thờ là nhà của Thiên Chúa, phải dùng để thờ phượng Thiên Chúa nhưng con người đã biến thành nơi buôn bán, dùng tiền bạc, lễ vật để mong mua lấy ơn Chúa: “Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu” (Hs 6,6).

Đức Giêsu phục sinh trở nên đền thờ của giao ước mới. Mọi người được mời gọi bước vào đền thờ này. Chỉ nơi đây, con người mới gặp được Thiên Chúa. Và Hội Thánh cũng được ví như một đền thờ thiêng liêng, mà mỗi tín hữu là một viên đá sống động (x. 1Pr 2,4-8), còn Đức Kitô là viên đá góc (x. 1Cr 3,11). Thánh Phaolô không ngần ngại khẳng định: “Thân xác anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần” (1Cr 6,19). Như vậy cả Hội Thánh và mỗi kitô hữu đều là đền thờ.

Mừng lễ Cung hiến Thánh đường Latêranô, chúng ta nhớ đến Hội Thánh là Mẹ chúng ta, nhớ rằng mỗi người là đền thờ sống động, để xây dựng tâm hồn cho xứng đáng là nơi Thiên Chúa hiện diện và thi ân giáng phúc cho những ai thành tâm đến với Người.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương nhìn đến Hội Thánh là đàn chiên của Chúa. Xin ban cho Hội Thánh sự hiệp nhất và yêu thương, để làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy chia rẻ. Amen


Comments are closed.