Thứ 5 Tuần 19 Thường Niên – Ngày 16/08/2018

Lời Chúa: Mt 18,21- 19,1

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, và tôi sẽ trả lại cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.

Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: “Tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.

Vậy, Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

 


Suy niệm

SỐNG THA THỨ

“Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình (Mt 18,35).”

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Matthêu cho chúng ta thấy hậu quả của tên đầy tớ bị loại khỏi tình thương của nhà vua, do không biết thương xót để sống tha thứ. Anh nợ nhà vua một số tiền lớn. Khi đến kỳ hạn, anh sấp mình xuống mà bái lạy, xin nhà vua hoãn lại cho anh một thời gian. Ông rộng lòng thương đã tha hết số nợ cho anh. Thế nhưng, anh ta lại không thương người bạn nợ anh một số tiền nhỏ. Dù rằng người ấy đã nài xin anh cho hoãn lại một thời gian. Anh tống người bạn vào ngục cho đến khi anh này trả xong món nợ. Nhà vua nghe những điều anh đã làm cho bạn mình thì nổi giận, đòi anh đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? (Mt 18, 33-34)”. Vì thế, anh bị lãnh cơn thịnh nộ của ông, khi ông trao anh cho lý hình hành hạ cho đến ngày anh trả xong món nợ.

Sự tha thứ mà Chúa dạy hôm nay, hướng dẫn chúng ta biết sống tương quan với Chúa, và với nhau. Mỗi khi chúng ta không muốn tha thứ cho nhau là lúc chúng ta rơi vào tình trạng của tên mắc nợ không biết thương xót. Cứ như thế, chúng ta loại dần tình yêu Chúa ra khỏi cuộc sống. Do đó, sống tha thứ là điều kiện hết sức cần thiết trong đời sống xã hội, cộng đoàn, và gia đình. Bởi lẽ, nó là điều kiện đầu tiên để đón nhận nhau. Lời dạy của Chúa Giêsu “phải tha thứ đến bảy mươi lần bảy”, tức là tha thứ hoàn toàn, tha thứ luôn mãi. Điều đó nói lên đặc tính của tình yêu là sự tha thứ. Cho nên, tha thứ không phải là yếu nhược nhưng nó là khí cụ hòa bình, và là sức mạnh của tình yêu. Vì khi chúng ta biết tha thứ cách quảng đại thì cũng là lúc chúng ta được đón nhận ơn tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, bài học tha thứ mà Chúa dạy “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” (Mt 6,12) thật ý nghĩa. Đó là kim chỉ nam cho cuộc sống của mỗi người chúng con. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho mỗi người chúng con biết sống tha thứ cho nhau luôn mãi, ngõ hầu xứng đáng với tình yêu và ân sủng Chúa đã tặng ban cho. Amen.


Comments are closed.