Thứ 5 Tuần 18 Thường Niên – Ngày 09/08/2018

Lời Chúa: Mt 16, 13-23

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”. Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Ðức Kitô.

Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy: con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”.

 


Suy niệm

CHÚA CHỌN PHÊRÔ LÀM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU HỘI THÁNH

“Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở” (Mt 16, 18-19).

Tin Mừng thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ, xoay quanh câu hỏi của Chúa Giêsu: “Người ta bảo Con Người là ai?”. Sau khi nghe các môn đệ trình bày vài dư luận về bản thân Chúa Giêsu, Ngài liền đặt câu hỏi trực tiếp với các ông: “Còn các con, các con bảo ta là ai?”. Với bản tính mau mắn, ông Simon Phêrô không chần chừ đáp ngay: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống”. Simon Phêrô thưa lên như thế bởi ông đã được học hỏi, đã tin vào Đức Giêsu nên ông tuyên xưng niềm tin của mình. Ông tin duy chỉ một mình Ngài mới mang lại ý nghĩa cho cuộc sống con người, chỉ có mình Ngài mới giải thoát con người khỏi nô lệ của tội lỗi, chỉ mình Ngài mới thỏa mãn được khát vọng thâm sâu nhất trong tâm hồn con người, chỉ mình Ngài mới dẫn đưa con người đến cứu cánh đích thực của cuộc sống: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống”. Sau lời tuyên xưng này, Chúa Giêsu đã chọn và đặt Phêrô làm người đứng đầu và là nền tảng của Giáo Hội Chúa: “Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được” (Mt 16, 18). Phêrô đã nhận lãnh Lời Chúa và cụ thể hóa qua chính cuộc sống và cái chết của mình cho Chúa. Ngài thực sự tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô cứu độ trần gian.

Người tín hữu cũng đang lặp lại lời tuyên xưng ấy trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi người phải sống thế nào để qua cuộc sống của mình người khác có thể nhận ra được niềm vui, sự cứu rỗi mà Thiên Chúa đã thực hiện cho họ. Trong thực tế, một cuộc sống như thế đòi hỏi người tín hữu phải lội ngược dòng đời và hy sinh để thể hiện những giá trị của Nước Trời. Đây quả là một thách đố cho tất cả những ai mang danh hiệu Kitô, nhất là trong một xã hội không có niềm hy vọng và đánh mất ý nghĩa cuộc sống như hiện nay.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống niềm tin vào Chúa giữa bao thử thách của xã hội hiện nay. Xin Chúa ban cho chúng con ơn trợ giúp, để chúng con can đảm sống và làm chứng về Chúa bằng chính cuộc sống của mình, hầu nhờ ơn Chúa giúp chúng con đạt đến niềm hạnh phúc đích thực là có Chúa và được ở trong Chúa. Amen.


Comments are closed.