Thứ 4 Tuần 33 Thường Niên – Ngày 22/11/2017

Lời Chúa: Lc 19, 11-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán thêm một dụ ngôn nữa, vì Người đã đến gần Giêrusalem, mà dân chúng lại cứ tưởng là Nước Thiên Chúa sắp xuất hiện trong giây lát. Vậy Người phán rằng:

“Có người quý tộc kia đi phương xa để được phong vương rồi trở về. Ông cho gọi mười người tôi tớ đến, giao cho họ mười nén bạc và dặn rằng: ‘Hãy làm lợi cho đến khi ta trở về’. Nhưng các người dân của ông ấy ghét ông, sai người đi theo mà rằng: ‘Chúng tôi không muốn ông ấy làm vua chúng tôi’. Được phong vương rồi ông trở về, cho gọi các tôi tớ mà trước kia ông đã giao tiền cho, để biết mỗi người đã làm lợi được bao nhiêu”.

“Người thứ nhất đến và thưa: ‘Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được mười nén’. Nhà vua bảo: ‘Được, hỡi người tôi tớ tốt lành, ngươi đã trung tín trong điều nhỏ mọn, ngươi sẽ được quyền cai trị mười thành’. Người thứ hai đến thưa: ‘Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được năm nén’. Nhà vua đáp: ‘Ngươi cũng vậy, hãy cai quản năm thành’.”

“Người thứ ba đến thưa: ‘Tâu vua, đây nén bạc của vua, tôi còn giữ trong khăn, vì tôi sợ ngài: ngài là người hà khắc, và lấy cái ngài không gửi, gặt cái ngài không gieo’. Vua phán rằng: ‘Hỡi đầy tớ bất lương, ta cứ lời ngươi mà xử ngươi. Ngươi đã biết ta là người hà khắc, lấy cái ta không gửi, gặt cái ta không gieo, sao ngươi không gửi bạc ta ở ngân hàng, để rồi khi ta trở về, ta có thể lấy cả vốn lẫn lời’.”

“Vua liền bảo những người đứng đó rằng: ‘Hãy lấy nén bạc của nó mà trao cho người đã có mười nén’. Họ tâu rằng: ‘Tâu vua, người ấy đã có mười nén rồi’. Vua đáp: ‘Ta nói cùng các ngươi: Ai có sẽ cho thêm, và người đó sẽ được dư dật; còn ai không có, người ta sẽ lấy đi cả cái nó đang có. Còn những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta làm vua, hãy đem chúng ra đây và giết chúng trước mặt ta”. Nói thế rồi Chúa liền dẫn họ lên Giêrusalem.

 


Suy niệm

SINH LỢI NHỮNG NÉN BẠC CHÚA BAN

Ông chủ nói: “Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến” (Lc 19, 13b)

Tin mừng thánh Luca thuật lại dụ ngôn những nén bạc. Ông chủ chuẩn bị đi xa, đã giao cho các đầy tớ những nén bạc tùy theo khả năng mỗi người. Trong thời gian ông vắng mặt, các đầy tớ này phải vận dụng hết tài năng, sức lực làm cho số bạc đã lãnh nhận được sinh lợi. Sau một thời gian, ông chủ trở về, các đầy tớ lần lượt đến trước ông chủ để trình thành quả đã đạt được. Người thì sinh lợi được mười nén, người khác lời được năm nén, lại có người không sinh lợi được một nén. Ông chủ khen ngợi những đầy tớ tốt lành vì đã biết làm lời những nén bạc ông chủ trao cho và hết lòng phục vụ ông chủ; xem mục đích, quyền lợi của ông chủ là mục đích và quyền lợi của mình. Vì thế, những đầy tớ tốt lành được ông chủ giao phó nhiệm vụ khác lớn hơn. Còn đầy tớ không sinh lợi được một nén nào, ông chủ lấy lại hết những gì đã trao cho y rồi trừng phạt xứng việc y làm.

Dụ ngôn những nén bạc nhấn mạnh đến việc phải biết dùng ân huệ Chúa ban để sinh lợi cho hạnh phúc đời đời.

Giống như những đầy tớ trong dụ ngôn, chúng ta đang có: tiền của, địa vị, tài năng, môi trường sống… tất cả là ân huệ của Chúa. Chúa tín nhiệm chúng ta nên đã trao cho chúng ta, tuy dù mỗi người lãnh nhận mỗi khác. Quan trọng là chúng ta biết sinh lợi cho Chúa tùy theo ân ban. Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII nói: “Với bất cứ giá nào, tôi phải nên thánh tùy bản chất và điều kiện mà tôi đang có”.

Thời gian hiện tại là thời gian để sinh lợi. Chúng ta đừng phung phí thời gian nhưng phải biết tận dụng tối đa thì giờ Chúa ban như Thánh Trinh Nữ Cêcilia Tử Đạo mà Giáo Hội mừng kính hôm nay. Thánh nữ đã dùng mọi thời gian, điều kiện, khả năng đang có để hết lòng phục vụ người nghèo và các linh hồn. Nếu chỉ lo cho hạnh phúc của mình, thánh nữ đã chối bỏ đức tin; nhưng vì muốn sinh lợi những ân huệ Chúa ban nên ngài đã sẵn sàng chịu chết để minh chứng cho đức tin. Lúc lý hình tra hỏi, ngài nói: “Chết vào tuổi tôi không phải là uổng mạng, nhưng là một cuộc trao đổi quý giá, vì Thiên Chúa sẽ ban lại cho tôi gấp bội”. Nhờ biết làm cho những ân huệ sinh lợi, thánh nữ được cùng triều thần thiên quốc chung hưởng niềm vui hạnh phúc đời đời bên Thiên Chúa Hằng Sống. Vậy thử hỏi: Chúng ta đã sinh lợi những nén bạc Chúa trao chưa? Chúng ta sẽ trả lời Chúa như thế nào trong ngày Chúa đến lần thứ hai?

Lạy Chúa Giêsu! hạnh phúc mai sau là điều chúng con vẫn hằng mong ước. Xin cho chúng con biết chuẩn bị cuộc sống mai sau bằng cách sống và thi hành Lời Chúa mỗi ngày hầu đón nhận hạnh phúc mà Chúa sẽ hứa ban.


Comments are closed.