Thứ 4 Tuần 33 Thường Niên – Ngày 20/11/2019

Lời Chúa: Lc 10,11-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán thêm một dụ ngôn nữa, vì Người đã đến gần Giêrusalem, mà dân chúng lại cứ tưởng là Nước Thiên Chúa sắp xuất hiện trong giây lát. Vậy Người phán rằng: “Có người quý tộc kia đi phương xa để được phong vương rồi trở về. Ông cho gọi mười người tôi tớ đến, giao cho họ mười nén bạc và dặn rằng: ‘Hãy làm lợi cho đến khi ta trở về’. Nhưng các người dân của ông ấy ghét ông, sai người đi theo mà rằng: ‘Chúng tôi không muốn ông ấy làm vua chúng tôi’. Được phong vương rồi ông trở về, cho gọi các tôi tớ mà trước kia ông đã giao tiền cho, để biết mỗi người đã làm lợi được bao nhiêu.”

Người thứ nhất đến và thưa: ‘Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được mười nén’. Nhà vua bảo: ‘Được, hỡi người tôi tớ tốt lành, ngươi đã trung tín trong điều nhỏ mọn, ngươi sẽ được quyền cai trị mười thành’. Người thứ hai đến thưa: ‘Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được năm nén’. Nhà vua đáp: ‘Ngươi cũng vậy, hãy cai quản năm thành’.

“Người thứ ba đến thưa: ‘Tâu vua, đây nén bạc của vua, tôi còn giữ trong khăn, vì tôi sợ ngài: ngài là người hà khắc, và lấy cái ngài không gửi, gặt cái ngài không gieo’. Vua phán rằng: ‘Hỡi đầy tớ bất lương, ta cứ lời ngươi mà xử ngươi. Ngươi đã biết ta là người hà khắc, lấy cái ta không gửi, gặt cái ta không gieo, sao ngươi không gửi bạc ta ở ngân hàng, để rồi khi ta trở về, ta có thể lấy cả vốn lẫn lời’. Vua liền bảo những người đứng đó rằng: ‘Hãy lấy nén bạc của nó mà trao cho người đã có mười nén’. Họ tâu rằng: ‘Tâu vua, người ấy đã có mười nén rồi’. Vua đáp: ‘Ta nói cùng các ngươi: Ai có sẽ cho thêm, và người đó sẽ được dư dật; còn ai không có, người ta sẽ lấy đi cả cái nó đang có. Còn những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta làm vua, hãy đem chúng ra đây và giết chúng trước mặt ta”. Nói thế rồi Chúa liền dẫn họ lên Giêrusalem.

 


Suy niệm

NÉN BẠC ĐỨC TIN CHÚA TRAO

“Ta nói cùng các ngươi: Ai có sẽ cho thêm, và người đó sẽ được dư dật; còn ai không có, người ta sẽ lấy đi cả cái nó đang có” (Lc 19,26).

Chắc hẳn ai trong chúng ta đều mong muốn mình sẽ được vinh phúc Nước Trời trong ngày Chúa Quang lâm. Lời Chúa ngày hôm nay chỉ cho chúng ta một con đường để đạt được mục đích cao cả này: khi được Chúa trao những “nén bạc”, là những ơn phần hồn phần xác, ta phải mau mắn làm sinh lợi, tức là làm sáng danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi bằng nhiều việc lành phúc đức.

Bài Tin Mừng hôm nay diễn ra trong bối cảnh Đức Giêsu cùng với những người miền Galilê lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Họ tin rằng Người sẽ được tôn làm vua và giải phóng Israel, còn Người xác tín rằng cái chết đang chờ đợi mình. Dụ ngôn nén bạc được Đức Giêsu nói đến hôm nay nhằm hướng thính giả chờ đợi một vấn đề khác. Người sẽ làm vua khi trở về từ phương xa vào thời sau hết. Trong thời gian chờ đợi, những người theo Chúa có nhiệm vụ làm sinh lợi những “nén bạc” Người trao ban. Họ không được cứ ở đó khoanh tay chờ đợi Người trở lại, bởi vì kẻ thù của Người sẽ lợi dụng lúc Người vắng mặt để ra sức chống lại sức ảnh hưởng của Người. Các tôi trung của Chúa sẽ thông phần chiến thắng của Người theo mức độ họ đã ra công góp sức bằng việc đầu tư tiền bạc ra sao.

Từ hình ảnh của việc đầu tư tiền của, Đức Giêsu muốn làm nổi bật sự dấn thân của người có niềm tin. Hai người đầy tớ biết dùng tiền của để sinh lợi là hình ảnh của những người môn đệ biết sống đúng niềm tin của mình. Còn hình ảnh người đầy tớ đem tiền của chôn cất kỹ lưỡng để rồi cuối cùng trả lại cho chủ là thái độ sống tiêu cực và ích kỷ. Hai thái độ sống niềm tin khác nhau sẽ nhận lãnh hai kết cuộc khác nhau, như lời Chúa nói: “Ai có sẽ cho thêm, và người đó sẽ được dư dật; còn ai không có, người ta sẽ lấy đi cả cái nó đang có” (Lc 19,26).

Từ ngày lãnh nhận ơn làm con Chúa qua việc lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chắc chắn dù ít hay nhiều, Chúa đã ban cho chúng ta rất nhiều nén bạc quý giá. Một trong những nén bạc đó là đức tin. Đức tin không phải là nén bạc để được cất giữ, nhưng phải được đầu tư để phát triển, sinh lợi. Chúng ta có bổn phận gìn giữ ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng mãi, tức là giữ vũng đức tin, và làm lan toả ánh sáng đó ra chung quanh, tức là làm phát triển đức tin qua cuộc sống hằng ngày, như lời thánh Giacôbê Tông đồ đã nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17).

Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con hồng ân đức tin cao quý. Xin ban thêm sức mạnh để chúng con dám thực hành niềm tin giữa mọi cảnh huống của cuộc đời ngõ hầu xứng đáng được phần thưởng Chúa ban trong ngày Ngài lại đến trong vinh quang. Amen.


Comments are closed.