Thứ 4 Tuần 20 Thường Niên – Ngày 22/08/2018

Lời Chúa: Lc 1, 26-38.

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !”

Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 


Suy niệm

ĐỨC MARIA SỐNG THEO THÁNH Ý CỦA THIÊN CHÚA

“Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”(Lc 1, 38).

Đức Maria được thiên sứ loan báo một tin trọng đại : “Bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu…Người sẽ được gọi là Đấng Tối Cao” (Lc 1,32). Nghe vậy, Đức Maria không khỏi băn khoăn tự hỏi: “Việc ấy xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng” (Lc 1,34). Thiên sứ giải thích mấy lời và kết luận : “Đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được”(Lc 1,37). Nỗi băn khoăn của Đức Maria đã bị quyền uy của Thiên Chúa chinh phục. Mẹ hiểu rằng đứng trước quyền năng Thiên Chúa, mọi sự đối với con người thì không thể, nhưng sẽ trở nên có thể đối với Thiên Chúa. Mẹ tin tưởng tuyệt đối vào Lời Thiên Chúa, vì Lời Người là Lời chân thật tuyệt đối, có giá trị vô song, khôn ngoan vô cùng. Ý thức được sự nhỏ bé hữu hạn của con người trước Thiên Chúa, Mẹ đã lấy ý Thiên Chúa thay cho ý riêng mình để rồi tận đáy sâu tâm hồn, Mẹ thốt lên lời “xin vâng” vô điều kiện: “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38).

Với hai tiếng “xin vâng”, Mẹ đã ngoan ngoãn để Thiên Chúa sử dụng đời Mẹ theo ý Chúa, miễn sao ý Chúa được thực hiện. Và từ đây, cuộc đời của Mẹ gắn liền với cuộc đời của Chúa, thăng trầm đời Mẹ đan xen những thăng trầm đời Chúa; Mẹ sinh Chúa Giêsu trong cảnh lầm than cơ cực, không tã lót che thân, và cuối cùng Mẹ cũng chứng kiến cảnh con mình chết tất tưởi trên thập giá không mảnh áo che thân. Tất cả những biến cố đó, Mẹ luôn gẫm suy ý Chúa trong lòng: “Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19). Như vậy, trong mọi hoàn cảnh Đức Maria đã thực thi thánh ý của Thiên Chúa, nhờ đó mà thánh giá cuộc đời Mẹ nên ý nghĩa. Đó là cuộc đời của Đức Mẹ, còn cuộc đời của mỗi tín hữu đang dấn thân theo Chúa thì thế nào? Ta có sẵn sàng tình nguyện đón nhận những đau khổ, trái ý có trong cuộc sống hằng ngày hay không? Đau khổ sẽ trở thành vô ích nếu ta cam chịu trong oán hận, than trách. Trái lại, nó sẽ trở thành ân sủng, nếu người tín hữu biết theo gương Đức Mẹ, vui lòng đón nhận với thái độ vui tươi, vì Chúa và vì tha nhân; qua đó đem lại sự sống vĩnh cửu cho đời người tín hữu.

Lạy Mẹ Maria, cũng như chúng con, Mẹ đã có một cuộc đời trần thế. Nhưng Mẹ đã sống trọn vẹn niềm tin yêu cậy mến nhờ biết luôn thưa lên Thiên Chúa tiếng “xin vâng”. Xin Đức Mẹ là Nữ Vương cầu thay nguyện giúp để chúng con biết nhận ra hồng ân Thiên Chúa ban tặng trên cuộc lữ hành đức tin hôm nay và biết thưa vâng trong mọi điều Chúa muốn. Amen.


Comments are closed.