Thứ 4 Tuần 15 Thường Niên – Ngày 17/07/2019

Lời Chúa: Mt 11,25-27

Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho”.

 


Suy niệm

THIÊN CHÚA MẠC KHẢI CHO NHỮNG KẺ BÉ MỌN

Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn” (Mt 11,25).

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh sử Mátthêu thuật lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu sau khi chịu sự chống đối hết sức gay gắt và ngày một gia tăng của những người thuộc nhóm Pharisêu và dân chúng trong ba thành phố miền Galilê: Capharnaum, Bethsaiđa và Corozain. Đây là lời ngợi khen chúc tụng của Chúa Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha vì đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại soi lòng mở trí cho những kẻ bé mọn.

Những người tự nhận mình khôn ngoan thường cho mình là đúng, nên không còn biết nhận ra cái hay, cái tốt của người khác. Họ tự phụ về sự hiểu biết của mình nên không nỗ lực tìm hiểu biết thêm. Những người kiểu này hay cố chấp và chai lỳ trong sự tự mãn của bản thân. Đó chính là thái độ của giới kinh sư và những người nhóm Pharisêu. Họ đã không đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu bởi họ tự phụ vào sự hiểu biết về Kinh Thánh của mình cũng như khinh thường sự xuất thân hèn mọn của Người. Các ngôn sứ đã loan báo điều này như sách tiên tri Isaia có viết: “Vì thế, Ta sẽ tiếp tục làm cho dân này phải sững sờ kinh ngạc vì bao nhiêu dấu lạ điềm thiêng. Bấy giờ sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan sẽ chuốc lấy thất bại, và trí thông minh của người thông minh sẽ tan thành mây khói” (Is 29,14). Tiên tri Giêrêmia cũng đã ngỏ lời với các kinh sư Giêrusalem: “Những hạng khôn ngoan ấy sẽ thẹn thùng, run sợ, và sa vào cạm bẫy. Này, lời Đức Chúa thì chúng khinh miệt, chúng khôn ngoan nỗi gì?” (Gr 8,9).

Ngược lại, những kẻ bé mọn luôn ở tư thế nương tựa người khác như con trẻ cần cha mẹ và người lớn. Đó là hình ảnh của những người luôn biết cậy dựa vào Chúa. Những người bé mọn ở đây là các môn đệ của Chúa Giêsu và là những kẻ lắng nghe lời của Người. Họ ý thức thân phận hèn mọn của mình, nên hoàn toàn đặt trọn niềm tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa. Đã nhiều lần Chúa Giêsu ca ngợi những kẻ có tinh thần trẻ thơ. Thánh Mátthêu đã thuật lại những sự kiện này hết sức ý nghĩa. Khi các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng ai là người lớn nhất trong Nước Trời thì Người trả lời rằng: “nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,3). Thật sự, Chúa Giêsu không phủ nhận giá trị của sự khôn ngoan thông thái, nhưng Người muốn chúng ta biết rằng mọi sự đều bởi ơn lành của Thiên Chúa, không có Chúa thì không gì là có thể. Chúa muốn chúng ta hãy chân nhận về thân phận mọn hèn của mình là bụi tro nhỏ bé, để rồi luôn biết cậy trông vào Chúa.

Xin Chúa cho chúng ta trở nên bé mọn để ta dễ dàng vâng lời và thực thi ý Chúa trong mọi sự, để ta tin tưởng và phó thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, và để ta sống sao đẹp lòng Chúa và tìm mọi cách làm vinh danh Người. Amen.


Comments are closed.