Thứ 4 Tuần 14 Thường Niên – Ngày 08/07/2020

Lời Chúa: Mt 10,1-7

Khi ấy, Chúa Giê-su gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền. Ðây là tên của mười hai tông đồ : trước hết là Si-mon cũng gọi là Phê-rô, rồi đến An-rê em của ông, Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và Gio-an em của ông, Phi-líp-phê và Ba-tô-lô-mê-ô, Tô-ma và Mát-thêu người thu thế, Gia-cô-bê con ông An-phê và Ta-đê-ô, Si-mon nhiệt tâm và Giu-đa Ít-ca-riô là kẻ nộp Người. Chúa Giê-su đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng : “Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Sa-ma-ri. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Ít-ra-en. Các con hãy đi rao giảng rằng : Nước Trời đã gần đến”.

 


Suy niệm

TÔNG ĐỒ VÀ SỨ VỤ

“Các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Ít-ra-en. Các con hãy đi rao giảng rằng : Nước Trời đã gần đến” (Mt 10,7).

Đoạn Tin mừng đặt trong bối cảnh Chúa Giêsu nhìn thấy đám đông dân chúng đi theo, nên Người nói rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít” (Mt 9,37). Ai sẽ làm thợ gặt? Thế nên, Đức Giê-su tuyển chọn Nhóm Mười Hai và sai các ông đi rao giảng Nước Trời. Sứ vụ ấy vẫn còn tiếp nối cho đến ngày nay, với Giáo hội mà Chúa thiết lập dựa trên Nhóm Mười Hai.

Đức Giêsu gọi tên từng người trong nhóm Mười Hai, nghĩa là Ngài biết rõ từng người, với tên gọi và tâm hồn của họ. Thánh Mátthêu cho biết tên nhóm Mười Hai, với Simôn Phêrô đứng đầu danh sách, và Giuđa Ítcariốt thì đứng cuối. Thánh Matthêu chia Nhóm Hai theo từng cặp: cặp anh em ruột là Simon và Anrê, Gioan và Giacôbê; kế đến là các cặp Philípphê và Batôlômêô; Tôma và Mátthêu; Giacôbê và Tađêô; sau cùng là cặp Simôn và Giuđa Ítcariốt. Tin Mừng cho biết có người làm nghề thu thuế như Mátthêu, hay có người lại muốn dùng vũ trang giải phóng đất nước: Simôn nhiệt thành. Như thế, họ có thể không phải là những người khôn ngoan, đạo đức hay thông thái hơn người mà chỉ là những người xuất thân từ làng chài lưới, ít học và thậm chí bị liệt vào hạng tội lỗi. Thế nhưng, Chúa vẫn mời gọi họ cộng tác vào sứ vụ của Người.

Đức Giêsu chọn gọi nhóm Mười Hai, để sai các ông đi rao giảng về mầu nhiệm Nước Trời. Đó là rao giảng về điều mà Ngài đã từng khẳng định: “Nước Trời đã đến gần”. Người Do Thái mong đợi Nước Trời. Nay Nước Trời đã đến gần họ. Qua sự hiện của Đức Giê-su, với các phép lạ, những dấu chỉ, người ta có thể nhận thấy Nước Trời đang ở giữa họ. Giờ đây, lời rao giảng của các tông đồ đánh thức họ, để họ sẵn sàng đón nhận sứ điệp mà Đức Giêsu rao giảng. Để các tông đồ chu toàn được sứ mạng này, Đức Giêsu thông ban quyền cho các ông trên các thần ô uế, trừ quỷ và chữa hết các bệnh. Nhờ vậy, người ta nhận ra tính liên tục và hiệu quả của công cuộc rao giảng Nước Trời từ Đức Giê-su đến các Tông đồ và đến những ai kế nhiệm các tông đồ.

Vì thế, lệnh sai đi của Chúa Giêsu năm xưa vẫn còn hiệu lực cho Giáo Hội hôm nay, người kitô hữu, sau khi đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, có bổn phận làm sáng Danh Chúa, mang Tin Mừng của Ngài đến cho con người, với tình yêu thương, sự hi sinh và tinh thần phục vụ. Dù biết rằng, mỗi thời sẽ có những đặc điểm riêng biệt nhưng mỗi Kitô hữu hãy tin vào sứ mệnh của mình, tin vào sự quan phòng của Chúa.

Lạy Chúa, cánh đồng truyền giáo còn mênh mông, xin Chúa thôi thúc nơi chúng con khát vọng truyền giáo, khát vọng muốn chia sẻ niềm tin và hạnh phúc, niềm vui và bình an của mình cho mọi người, bằng đời sống yêu thương cụ thể của chúng con. Amen.


Comments are closed.