Thứ 3 Tuần 16 Thường Niên – Ngày 23/07/2019

Lời Chúa: Mt 12,46-50

Khi ấy, Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: “Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia”. Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: “Đây là mẹ Ta, và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy”

 


Suy niệm

THI HÀNH THÁNH Ý CHÚA

“Vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy” (Lc 12,50).

Chúa Giêsu thi hành thánh ý Chúa Cha. Đối với Chúa Giêsu, việc thi hành Thánh ý Chúa Cha là điều quan trọng trên hết. Chúa Giêsu đã nói điều này rất nhiều trong Tin Mừng: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4, 34). Ở một đoạn khác, Người cũng nói lên một tâm tình tương tự: “Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Chúa” (Tv 39, 8-9). Trong suốt cuộc đời Chúa Giêsu, không lúc nào Chúa Giêsu không làm theo ý Chúa Cha. Cuối cùng, Chúa Giêsu đã thi hành Thánh ý Chúa Cha cách trọn vẹn khi “Ngài đã vâng lời cho đến chết và chết trên cây Thập giá” (Pl 2,8).

Cho nên Chúa Giêsu khẳng định: “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Lc 12,50), việc ta thi hành thánh ý Chúa Cha sẽ giúp ta nên giống Chúa Giêsu, trở thành anh chị em, là mẹ, là người nhà của Chúa Giêsu. Đó là điều kiện để xây dựng tương quan với Thiên Chúa.

Người Kitô hữu thi hành thánh ý Chúa như thế nào? Ý Chúa thể hiện ở đâu? Ta có thể trả lời rằng: ý Chúa được thể hiện qua Giáo huấn của Giáo Hội, qua các chỉ thị của các Đấng Bản Quyền, các Đức Giám Mục Giáo phận, các bề trên thay quyền Chúa chăm sóc và hướng dẫn chúng ta thi hành thánh ý Chúa. Ý Chúa cũng thể hiện nơi những ai có lương tâm ngay thẳng, qua các bổn phận hằng ngày, qua các biến cố xảy đến trong cuộc đời. Tất cả mọi việc xảy ra đều không nằm ngoài ý muốn của Thiên Chúa. Phần chúng ta, mọi việc chúng ta làm đều phải qui hướng về điều Thiên Chúa muốn, ngay lúc này và giây phút hiện tại. Chính việc làm theo ý Thiên Chúa mới có giá trị thiêng liêng và mới trở thành những việc lành có giá trị cứu rỗi chúng ta ngay ở đời này và đời sau. Làm theo ý Chúa là điều đẹp lòng Chúa nhất, và là con đường nên thánh ngắn nhất.

Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết lắng nghe và mau mắn thực hành ý Chúa. Nhờ đó, chúng con mới thật sự đi sâu vào mối dây thân tình với Chúa, để trở thành những thành viên, những người anh chị em thật sự thuộc gia đình Giáo Hội, gia đình của Chúa. Amen.


Comments are closed.