Thứ 2 Tuần 12 Thường Niên – Ngày 22/06/2020

Lời Chúa: Mt 7,1-5

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng : “Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi ; hoặc sao ngươi bảo anh em “Ðể tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh”, và này cái đà đang ở trong mắt ngươi. Ðồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi”.

 


Suy niệm


THAY XÉT ĐOÁN BẰNG YÊU THƯƠNG

“Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét”(Mt 7,1).

Ai trong chúng ta cũng đã đôi lần đoán xét người khác. Khi xét đoán ai, chúng ta dựa vào những tiêu chuẩn có sẵn, quy định chung của xã hội và của cá nhân mỗi người, để kết luận. Thế nhưng, Lời Chúa lại nhắc nhở chúng ta rằng: “Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét”.

Con người vốn đầy giới hạn; do đó, những đoán xét của mình cũng mang giới hạn. Khi yêu ai đó, việc đoán xét trở nên nhẹ nhàng hơn, ngó lơ hơn; còn khi không ưa ai thì việc đoán xét có phần khắc khe, gay gắt. Ngoài việc bị tình cảm chi phối, thì những tiêu chuẩn để xét đoán cũng thiếu xót để xét đoán. Cho nên, việc xét đoán vốn không dành cho chúng ta, những phàm nhân hữu hạn, nhưng là việc của Thiên Chúa như thánh Giacobe đã nói: “Chỉ có một Đấng ra Lề Luật và xét xử, đó là Đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt. Còn anh là ai mà dám xét đoán người thân cận?” (Gc 4,12)

Vậy chúng ta không được xét đoán ai ư? Chúng ta được phép xét đoán khi chúng ta chu toàn luật yêu thương đối với Thiên Chúa và với tha nhân, chứ không vì lòng dục của bản thân. Lời Chúa đã dạy rằng: “Trước khi xét đoán, hãy tự kiểm điểm, thì trong giờ Chúa đến viếng thăm, con sẽ được khoan hồng” (Hc 18,20), và , “Các ông đừng xét đoán theo bề ngoài nữa, nhưng hãy xét đoán cho công minh” (Ga 7,24), và “con người sống theo Thần Khí thì xét đoán được mọi sự, mà chẳng có ai xét đoán được người đó” (1Cr 2,15).

Nhưng rõ ràng, những ai khiêm hạ và sống theo Thần Khí lại thay xét đoán bằng yêu thương, bởi Thiên Chúa là tình yêu. Chính tình yêu phủ lấp muôn vàn tội lỗi (x. 1Pr 4,8) và có sức mạnh chữa lành con người (x. Tv 103,3). Để tình yêu chế ngự mọi hành vi, chúng ta sẽ có Chúa ngự trị trong tâm hồn và nhận biết Thiên Chúa cách đích thật (x. 1Ga 4,12-16).

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tấm lòng độ lượng với chính mình và với tha nhân, để trong mọi lời nói, việc làm, chúng con bày tỏ tình yêu thương, tha thứ thay vì xét đoán nhau, ngõ hầu danh Chúa được tôn vinh.


Comments are closed.