Lần Hạt Trực Tuyến – Cùng Với Quý Đức Cha Giáo Phận Lần Chuỗi Mân Côi

Với lòng tin tưởng, chúng ta chạy đến Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và các Thánh, xin các ngài cầu bầu cùng Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót ra tay uy quyền giải thoát chúng ta khỏi thảm họa của dịch bệnh nguy hiểm này. Thiên Chúa đã tạo dựng, cứu chuộc loài người và muôn vật nhờ Con Một Ngài là Đức Kitô Giêsu (x. Cl 1,16), với sức mạnh của Thánh Thần, xin Ngài giúp chúng ta thoát khỏi tính tham lam, ích kỷ, đồng thời khơi lên trong mọi người lòng thương xót, sự quảng đại và hy sinh, để biết cùng nhau gìn giữ và chăm lo cho lợi ích chung của mọi người.”

 Trích Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Thư chung Về Việc Cầu Nguyện Trước Đại Dịch Corona

Comments are closed.