Chúa Nhật XI Thường Niên Năm A – Ngày 14/06/2020 – Lễ Mình Máu Chúa Kitô

Lời Chúa: Ga 6,51-58

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.

 


Suy niệm

BÁNH BAN SỰ SỐNG

“Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời” (Ga 6,58).

Đức tin Kitô giáo cho chúng ta niềm hy vọng vào cuộc sống hạnh phúc đời sau, nhờ Đức Giêsu Kitô là Bánh ban sự sống từ trời. Bánh đó đã được tiên báo qua hình ảnh của manna trong Cựu ước, giờ đây được ban cho chúng ta mỗi ngày trong Hội Thánh nơi Bí tích Thánh Thể.

1. Đức Giêsu, Bánh ban sự sống

Trong diễn từ về Bánh Hằng Sống, Đức Giêsu giới thiệu chính mình là Bánh ban sự sống từ trời: “Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời” (Ga 6,58). Điều này nhắc chúng ta về một sự kiện quá khứ, Thiên Chúa ban manna cho dân Ngài trong sa mạc (x. Đnl 8,3). Manna là bánh từ trời, nhưng manna chỉ nuôi sống chứ không ban sự sống. Còn Đức Giêsu, là Bánh từ trời ban sự sống đời đời. Hơn nữa, trong nhãn giới của Tin mừng Gioan, sự sống đời đời đồng nghĩa với việc “nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Đức Giêsu Kitô” (Ga 17,3). Như vậy, sự sống đời đời mà Đức Giêsu ban cho chúng ta, trước hết là cho chúng ta được liên kết mật thiết với Người và thông hiệp vào mầu nhiệm Thiên Chúa, như Người hằng liên kết với Cha (x. Ga 6,57). Và sự sống đó, chúng ta được cảm nghiệm ngay từ bây giờ nơi Bí tích Thánh Thể, là bảo chứng ơn cứu độ muôn đời.

2. Đón nhận Bánh ban sự sống trong sự hiệp thông với Giáo hội

Giáo hội là mầu nhiệm hiệp thông, sự hiệp thông này trước hết và trên hết được đặt trên nền tảng là Bí tích Thánh Thể, như lời của Thánh Phaolô: “Khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao?” (1Cr 10,16). Thật vậy, Thánh Thể là nguyên lý của sự hiệp thông giữa các chi thể, trong thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô là Hội Thánh. Và nếu sự sống đời đời xuất phát từ Đức Giêsu, thì làm sao chúng ta có thể đón nhận được sự sống đó khi tách khỏi Hội Thánh, là thân thể mầu nhiệm của Người. Hơn nữa, Thánh Thể còn là bằng chứng của tình yêu tự hủy và trao ban đến cùng của Thiên Chúa. Vì vậy, khi tham dự hiến tế Tạ ơn, một đàng chúng ta được mời gọi đi sâu vào mầu nhiệm hiệp thông của Hội Thánh, để nên một với Đức Giêsu. Đàng khác, chúng ta cũng được mời gọi sống tình yêu tự hủy và trao ban như Đức Giêsu, bằng những hoạt động bác ái rất cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Thánh Thể là trung tâm và đỉnh cao của đời sống Hội Thánh, vì đó là nơi tình yêu của Đức Giêsu được biểu lộ cách cao cả nhất. Xin cho chúng ta siêng năng tham dự Thánh Lễ và rước Mình Máu Chúa với lòng yêu mến và biết ơn, để từ đó, biết nỗ lực kiến tạo và phát triển mối hiệp thông trong Hội Thánh, bằng cách yêu thương và chia sẻ những giá trị tinh thần cũng như vật chất trong đời sống cộng đoàn và cho những người đói khổ xung quanh mình.


Comments are closed.