Chúa Nhật Tuần XXXI Thường Niên – Ngày 05/11/2023

Lời Chúa: Mt 23, 1-12

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng : “Các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Mô-sê. Vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ : vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là “thầy”. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha ; vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo ; vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Ki-tô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

 


Suy niệm

KHIÊM NHƯỜNG

“Những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo
hành vi của họ : vì họ nói mà không làm” (Mt 23,3).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mátthêu thuật lại những lời giáo huấn trực tiếp của Chúa Giêsu cho dân chúng và các môn đệ. Qua đó, Chúa Giêsu đã khiển trách lối sống của các luật sĩ và biệt phái. Chúa Giêsu khiển trách vì lối sống của họ bất nhất với lời họ dạy. Họ là những người có thẩm quyền trong việc giảng dạy và giáo huấn của họ có giá trị, nhưng họ lại không sống đúng với giáo huấn họ rao giảng. Chúa Giêsu không bác bỏ giáo huấn của họ nhưng Ngài lên án thái độ sống của họ “những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ” (Mt 23,3a). Như vậy, Chúa Giêsu không phê phán giáo thuyết và những nguyên tắc của những luật sĩ và biệt phái. Ngược lại, Ngài mời gọi các môn đệ áp dụng những điều họ dạy, nhưng phải lưu ý “đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm… việc họ làm điều có ý để cho người ta thấy” (Mt 23,3b.5a).

Điều các luật sĩ và biệt phái mắc phải chính là tính phô trương: “mọi công việc họ làm điều có ý cho người ta thấy” (Mt 23,5a). Họ khoe khoang lòng sùng đạo của mình, tìm cách để được chú ý. Họ chạy theo vinh hoa, tìm kiếm lợi lộc và những đặc ân cho mình. Đây là cạm bẫy nhiều người mắc phải, vì ai lại không muốn khoe mình, thích người khác tuyên dương và kính trọng mình. Khi làm cốt để người khác thấy việc mình làm, chắc hẳn chúng ta cố gắng làm thật tốt để người ta khen, nhưng khi không ai thấy thì chúng ta hoặc không làm hoặc làm một cách cẩu thả. Điều này thật nguy hiểm cho đời sống đức tin. Thánh Inhaxiô cảm nghiệm sâu sắc điều này khi ngài viết “nếu bạn đang cảm thấy mình sống đức tin thật tốt thì bạn càng phải thêm khiêm tốn kẻo ma quỉ sẽ đánh gục bạn bằng sự kiêu ngạo của chính bạn”.

Có thể khi nghe bài Tin Mừng này, chúng ta có thái độ thờ ơ với lời giáo huấn của Chúa Giêsu. Thờ ơ vì nghĩ rằng tôi không rơi vào trường hợp như những người luật sĩ và biệt phái; thờ ơ vì tôi có nói là tôi có làm. Nhưng có thể chúng ta quên rằng, đôi khi chính thái độ sống của chúng ta lại trở thành gánh nặng cho người khác và cũng có khi việc làm của chúng ta là cốt để người khác thấy. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tránh xa lối sống phô trương. Thay vào đó là một lối sống có khiêm nhường: khiêm nhường trong lời nói và khiêm nhường trong việc làm của chúng ta.

Lạy Chúa, xin giúp đỡ chúng con luôn biết khiêm tốn, sống nhân từ với người khác. Xin cho chúng con biết quảng đại gánh bớt gánh nặng của người khác và đừng để chúng con trở nên gánh nặng cho mọi người, hầu cho lời nói và việc làm của chúng con luôn đi đôi với nhau. Amen.


Comments are closed.