Chúa Nhật 27 Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Lc 1,26-38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. “(…) Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ..


Suy niệm

“Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”.

Đức Maria đã hiến dâng trọn đời mình cho Thiên Chúa để cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài. Mẹ đã đáp lời “Xin vâng” để thánh ý Thiên Chúa nên trọn vẹn : đó là trở nên Mẹ Chúa Cứu Thế. Chính nhờ sự vâng phục đầy khiêm hạ, Mẹ đã được Chúa ban thưởng nhiều ân huệ lớn lao. Mẹ trở nên gương mẫu tuyệt vời của đời sống đức tin và là Đấng cầu bầu thần thế trước mặt Chúa cho con cái Mẹ.

Mừng lễ Mân Côi, các tín hữu thêm xác tín vào lời khẩn cầu của Mẹ Maria. Mẹ đã khẩn cầu cùng Thiên Chúa để Giáo Hội thoát khỏi cuộc xâm lăng của người Hồi giáo tại vịnh Lepante năm 1571. Ngày hôm nay, qua kinh Mân côi, các tín hữu chạy đến với Mẹ trong những biến cố vui buồn của cuộc sống, để noi gương Mẹ sống tín thác vào quyền năng Chúa và khiêm tốn đáp tiếng xin vâng với thánh ý Người.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy chúng con biết noi gương Mẹ luôn thưa xin vâng với thánh ý Chúa. Xin cho gia đình và giáo xứ chúng con, mỗi khi suy niệm mầu nhiệm Mân Côi, biết đem tinh thần của các mầu nhiệm này vào trong cuộc sống của chúng con. Amen.


Comments are closed.