Chúa Nhật 26 Thường Niên – Ngày 01/10/2017

Lời Chúa: Lc 1, 26 – 38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria.

Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.

Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.

Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.

 


Suy niệm

ĐIỂM GIAO THOA ĐẤT – TRỜI

“Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền””(Lc 1, 38a).

Nơi vườn địa đàng trù phú, xanh tươi, Eva cũ đã tự tách mình ra khỏi cuộc sống kết hiệp với Thiên Chúa. Hôm nay, trong khung cảnh nghèo hèn của làng Nazareth, một Eva mới đã xuất hiện thật rạng ngời trong biến cố truyền tin. Đức Maria, được Thiên Chúa tuyển chọn từ ngàn đời, đã tự nguyện đi vào mối tình thâm sâu của Thiên Chúa dành cho nhân loại bằng lời thưa “Xin Vâng”. Mẹ trở thành điểm giao thoa Đất – Trời. Thật vậy, lời thưa của Mẹ không chỉ đáp lại lời truyền tin của sứ thần Gapriel nhưng còn là lời nối kết và hòa điệu với lời Thiên Chúa hứa ban Đấng Cứu Thế trong vườn địa đàng. Bởi ý định của Thiên Chúa đã được Mẹ Maria tiếp nhận cách khiêm nhường trong một đức tin trọn hảo. Chính nhờ tin, Đức Maria đã để chương trình của Thiên Chúa được thực hiện nơi mình. Mẹ không ngờ vực hay thoái thác, nhưng hoàn toàn thuần phục như người nữ tỳ đối với chủ. Để rồi, Mẹ đưa Con Thiên Chúa vào trần gian, mang ơn cứu độ từ trời xuống cho nhân loại.

Chuỗi Mân Côi gắn liền với mỗi Kitô hữu hôm nay, cũng là điểm giao thoa nhiệm mầu giữa con người, Mẹ Maria và Thiên Chúa. Khi sốt sắng lần chuỗi, chúng ta cùng với Mẹ suy ngắm mầu nhiệm cứu độ và được Mẹ dẫn đến với Chúa. Qua việc lần chuỗi, ta còn biểu lộ lòng yêu mến Mẹ Maria, và nhờ Mẹ cầu bầu cho ta được ơn cứu độ. Vì vậy, chúng ta phải năng lần chuỗi Mân Côi luôn.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt diệu. Xin Chúa thêm ơn giúp chúng con noi gương Mẹ Maria, sống khiêm nhường, tín thác vào Chúa, hầu cuộc đời chúng con là lời tạ ơn dâng lên Chúa và tỏa sáng đức tin cho mọi người. Amen.


Comments are closed.