Chúa Nhật 19 Thường Niên – Ngày 12/08/2018

Lời Chúa: Ga 6, 41-51

Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: “Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”. Họ nói: “Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: ‘Ta bởi trời mà xuống'”.

Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: “Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: ‘Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo’. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời”.

“Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

 


Suy niệm

ĐÓN NHẬN CHÚA GIÊSU, BÁNH TRƯỜNG SINH

« Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống » (Ga 6, 51).

Bài Tin Mừng thuật lại cho chúng ta câu trả lời của Chúa Giêsu trước sự phản đối của những người Do Thái. Họ phản đối Chúa vì họ biết rất rõ về nguồn gốc nhân loại của Ngài, và theo quan điểm của họ, nguồn gốc phàm nhân tự nó sẽ loại trừ mọi nguồn gốc thần linh của Chúa Giêsu. Người vốn là một người phàm, với xác thịt và những tương quan nhân loại, mà lại tự nhận mình là bánh từ trời xuống, đó là điều không thể chấp nhận được! Tuy nhiên, các hoạt động của Chúa Giêsu vì người nghèo và người bị áp bức, chính là các thực tại cho phép người ta hiểu về con người của Chúa Giêsu, về sứ mạng Chúa Cha trao cho Người và về sự hiện diện của Chúa Cha giữa nhân loại. Thế nhưng người Do Thái đã không thực sự chú ý suy tư về những ý nghĩa đặc biệt đó của các hoạt động của Chúa Giêsu. Vậy phải làm thế nào để đón nhận Chúa Giêsu?

Hai ý tưởng then chốt của bài Tin Mừng này là “đến với” “tin vào” Chúa. Việc “tin vào” Chúa Giêsu, thể hiện bằng việc “đến với” Ngài. Đây là kết quả của sự hợp tác của hai phía. Phía Thiên Chúa: Thiên Chúa ban ơn “lôi kéo” con người tin vào Chúa Giêsu và đến với Ngài: “Không ai đến được với Ta nếu Cha Ta là Đấng sai Ta không lôi kéo kẻ ấy” (Ga 6, 44). Phía con người: con người nỗ lực “nghe lời giáo huấn” của Thiên Chúa: “Ai nghe lời giáo huấn của Cha thì đến với Ta” (Ga 6, 45).

Ngày nay tâm thức của con người chúng ta cũng chẳng khác với người Do Thái xưa. Sự khước từ Chúa Giêsu của nhiều người trẻ cũng như người trưởng thành hôm nay không phải là chuyện mới mẻ. Do đó, chúng ta được mởi gọi hãy trở nên những chứng nhân Tin mừng cho Chúa Kitô trong cuộc sống. Để được như thế, chúng ta cũng được mời gọi hãy khiêm tốn để nhận biết và sống lời dạy cũng như giáo huấn của Chúa Giêsu, cách riêng tin nhận Chúa Giêsu là Bánh Trường Sinh, Bánh đem lại sự sống vĩnh cửu cho những tin nhận.

Lạy Chúa, giữa một xã hội từ chối đón nhận Chúa cũng như những giá trị Tin Mừng, xin cho chúng con trở nên nhân chứng của Chúa trong mọi hoàn cảnh, ngõ hầu, danh Chúa được cả sáng trên khắp trần gian. Amen.


Comments are closed.