Thứ Tư Tuần XXXIII Mùa Thường Niên

Lời Chúa: Lc 19,11-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán thêm một dụ ngôn nữa, vì Người đã đến gần Giêrusalem, mà dân chúng lại cứ tưởng là Nước Thiên Chúa sắp xuất hiện trong giây lát. Vậy Người phán rằng:

“Có người quý tộc kia đi phương xa để được phong vương rồi trở về. Ông cho gọi mười người tôi tớ đến, giao cho họ mười nén bạc và dặn rằng: ‘Hãy làm lợi cho đến khi ta trở về’. Nhưng các người dân của ông ấy ghét ông, sai người đi theo mà rằng: ‘Chúng tôi không muốn ông ấy làm vua chúng tôi’. Được phong vương rồi ông trở về, cho gọi các tôi tớ mà trước kia ông đã giao tiền cho, để biết mỗi người đã làm lợi được bao nhiêu.

“Người thứ nhất đến và thưa: ‘Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được mười nén’. Nhà vua bảo: ‘Được, hỡi người tôi tớ tốt lành, ngươi đã trung tín trong điều nhỏ mọn, ngươi sẽ được quyền cai trị mười thành’. Người thứ hai đến thưa: ‘Tâu vua, nén bạc của vua đã sinh lợi được năm nén’. Nhà vua đáp: ‘Ngươi cũng vậy, hãy cai quản năm thành’.

“Người thứ ba đến thưa: ‘Tâu vua, đây nén bạc của vua, tôi còn giữ trong khăn, vì tôi sợ ngài: ngài là người hà khắc, và lấy cái ngài không gửi, gặt cái ngài không gieo’. Vua phán rằng: ‘Hỡi đầy tớ bất lương, ta cứ lời ngươi mà xử ngươi. Ngươi đã biết ta là người hà khắc, lấy cái ta không gửi, gặt cái ta không gieo, sao ngươi không gửi bạc ta ở ngân hàng, để rồi khi ta trở về, ta có thể lấy cả vốn lẫn lời’.

“Vua liền bảo những người đứng đó rằng: ‘Hãy lấy nén bạc của nó mà trao cho người đã có mười nén’. Họ tâu rằng: ‘Tâu vua, người ấy đã có mười nén rồi’. Vua đáp: ‘Ta nói cùng các ngươi: Ai có sẽ cho thêm, và người đó sẽ được dư dật; còn ai không có, người ta sẽ lấy đi cả cái nó đang có. Còn những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta làm vua, hãy đem chúng ra đây và giết chúng trước mặt ta”. Nói thế rồi Chúa liền dẫn họ lên Giêrusalem.

 

 


Suy niệm

NÉN BẠC CUỘC ĐỜI

Nói thế rồi Chúa liền dẫn họ lên Giêrusalem” (Lc 19,28)

Để tiến tới trong đời sống tâm linh, người Kitô hữu rất cần thời gian nhìn lại chính mình, duyệt xét lại hành trình sống đạo đã qua; từ đó, thêm quyết tâm nỗ lực cộng tác với ơn Chúa.
Dịp cuối năm Phụng vụ, suy niệm các bản văn lời Chúa trong thánh lễ, người Kitô hữu có cơ hội lượng giá tình trạng tâm hồn, thêm ý thức bổn phận tăng trưởng tâm linh, và hun đúc tâm tình sống đạo sốt sắng hơn. Dụ ngôn mười nén bạc là một trong những gợi ý suy niệm đó.

Trước khi đi xa để được phong vương, nhà quý tộc trao cho mười đầy tớ mỗi người một nén bạc, ông ta cẩn thận căn dặn: “Hãy làm lợi cho đến khi ta trở về”. Khi trở về, ông cho gọi những đầy tớ ấy, xem họ đã sinh lợi được bao nhiêu. Kẻ làm lợi được mười nén, người thì năm. Những người này đều được ông trọng thưởng. Dầu vậy, cũng có người không làm lợi được nén bạc nào, người này giãi bày: “Tâu vua, đây nén bạc của vua, tôi còn giữ trong khăn, vì tôi sợ ngài: ngài là người hà khắc, và lấy cái ngài không gửi, gặt cái ngài không gieo”. Nhà vua gọi người này là đầy tớ bất lương vì anh ta biết rõ những đòi hỏi của vua nhưng lại không thực hiện: “Hỡi đầy tớ bất lương, ta cứ lời ngươi mà xử ngươi. Ngươi đã biết ta là người hà khắc, lấy cái ta không gửi, gặt cái ta không gieo, sao ngươi không gửi bạc ta ở ngân hàng, để rồi khi ta trở về, ta có thể lấy cả vốn lẫn lời.

Đặt trong ngữ cảnh đã gần đến Giêrusalem bước vào cuộc khổ nạn, kể cho dân chúng dụ ngôn mười nén bạc, một lần nữa Đức Giêsu khẳng định lòng trung thành thực thi thánh ý Thiên Chúa. Là Thiên Chúa làm người, Đức Giêsu Kitô cũng được trao cho “nén bạc cuộc đời”. Nén bạc đó là sứ mạng rao giảng Nước Thiên Chúa, đem ơn cứu độ cho trần gian. Đức Giêsu Kitô có đủ uy quyền và tự do để thi hành sứ mạng theo ý của Người. Dầu vậy, khi chọn tiến về Giêrusalem, Người đã nêu gương sinh lợi nén bạc cuộc đời Người trong sự quan phòng của Thiên Chúa: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý Cha” (Lc 22,42). Người đã đi trọn con đường thương khó; qua đó, nén bạc cuộc đời của Người đã sinh lợi ơn cứu độ cho mọi thụ tạo. Chính vì thế, những ai tuyên xưng đức tin vào Người – Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người – người đó đang đầu tư nén bạc cuộc đời mình trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Họ biết họ phải đi con đường Đức Giêsu Kitô đã đi.

Người Kitô hữu luôn xác tín nén bạc cuộc đời họ chính là hồng ân của Thiên Chúa. Hồng ân này tiếp tục sinh lợi khi họ trung thành đi trong đường lối của Thiên Chúa. Khi đó, như thánh Phaolô, người Kitô hữu có quyền hãnh diện thốt lên: “Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính… Chúa sẽ trao phần thưởng đó cho tôi” (2Tm 4,7-8).

Xin cho mỗi người luôn trung thành theo Chúa, sẵn sàng đón nhận mọi khó khăn trái ý,
thêm bận tâm sống đẹp ý Chúa hơn.

 


Comments are closed.