Thứ Tư Tuần 27 Thường Niên – Ngày 07/10/2020

Lời Chúa: Lc 1, 26 - 38

Khi ấy, thiên thần Gáp-ri-en được Chúa sai đến một thành xứ Ga-li-lê-a, tên là Na-da-rét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giu-se, thuộc chi họ Ða-vít, trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng : “Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa : “Ma-ri-a đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con Ðấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ða-vít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp, và triều đại Người sẽ vô tận”. Nhưng Ma-ri-a thưa với thiên thần : “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam”. Thiên thần thưa : “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng tối cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Ê-li-sa-bét chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Ma-ri-a liền thưa : “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.

 


Suy niệm

XIN VÂNG TRƯỚC THÁNH Ý CHÚA

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”(Lc 1,38).

Cuộc sống của con người là một chuỗi sự lựa chọn : từ những quyết định nhỏ như mua một món đồ nào đó đến những quyết định lớn hơn như sự lựa chọn cho tương lai của mình. Bất kể sự lựa chọn nào cũng đem con người đến một kết quả khác nhau : tốt có, xấu có. Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, chúng ta cần phải có những sự lựa chọn, nhất là trước thánh ý của Thiên Chúa trên cuộc đời mình. Vậy đứng trước thánh ý của Chúa chúng ta phải đáp trả như thế nào ?

Bài Tin Mừng thuật lại lời Thiên Thần truyền tin cho Đức Maria. Quả thật, lời truyền tin của sứ thần là một huyền nhiệm đối với Đức Mẹ. Làm sao Mẹ có thể hiểu đượchết mầu nhiệm lớn lao của việc làm Mẹ Đấng Cứu Thế.Tuy vậy, Mẹ vẫn đáp trảlại bằng tiếng thưa: «Xin vâng ». Lời xin vâng của mẹ đã đem lại ơn cứu độ cho loài người. Đó là một lời xin vâng nối liền đất với trời. Nhờ hai tiếng xin vâng này mà ơn cứu độ đã đến với toàn thể nhân loại. Hơn thế nữa, lời xin vâng của Mẹ chính là một sự can đảm và phó thác cho Chúa :can đảm vì Mẹ đã chấp nhận mang trong mình Con Thiên Chúa,phó thác vì Mẹ sẽ phải chấp nhận đối diện với cuộc sống khó khăn phía trước.

Lời xin vâng của Mẹ làm nổi bật lên hai chiều kích: phía chủ động là chính Thiên Chúa.Thiên Chúa luôn đi bước trước mời gọi. Thiên Chúa mời gọi Mẹ cộng tác vào công trình cứu độ của Ngài qua việc làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Về phía Con người:được tự do đáp trả. Mẹ Maria đã hoàn toàn buông theo ân sủng chấp nhận để cho thánh ý Chúa được thể hiện trong cuộc đời của mình. Mẹ đã để Thiên Chúa tự do hoạt động nơi mình qua việc chấp nhận làm Mẹ Đấng Cứu thế để Thiên Chúa thực hiện kế hoạch cứu độ của Ngài.

Trong cuộc sống, Thiên Chúa luôn hoạt động và có những kế hoạch của riêng Ngài cho mỗi chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải lắng nghe, nhận ra và đáp trả thánh ý Chúa. Câu hỏi đặt ra là làm sao ta có thể nhận ra được thánh ý Ngài? Chúng ta có thể nhận biết thánh ý Chúaqua suy niệm Lời Chúa, qua cầu nguyện, qua bề trên hay qua những dấu chỉ mà Thiên Chúa gửi đến cho ta. Qua thánh ý này, Thiên Chúamời gọi chúng ta đáp trả một cách tự do.Ta đừng sợ những sứ mạng Chúa giao, miễn là ta để cho quyền năng Chúa hoạt động nơi mình. Nếu cậy vào sức riêng của mình thì chúng ta sẽ sớm ngã lòng. Chỉ người biết khiêm nhường để cho ơn Chúa hoạt động thì những điều phi thườngsẽ xảy ra. Như thế, để đáp thưa xin vâng trước thánh ý của Thiên Chúa, ta cần phải có đức khiêm nhường. Nếu không có sự khiêm nhường ta sẽ không chấp nhận ý Chúa mà chỉ hướng theo ý riêng của mình

Giữa những thử thách của cuộc đời, Xin cho mỗi người chúng ta biết nhận ra và đáp trả lời mời gọi của Chúa như Mẹ Maria.


Comments are closed.