Thứ Tư sau Chúa Nhật 5 Mùa Chay – Ngày 05/04/2017

Lời Chúa: Ga 8, 31–42

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi”. Họ thưa lại Người: “Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói ‘Các ngươi sẽ được tự do’?”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta: vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều Ta đã thấy nơi Cha Ta. Còn các ngươi, các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi”. Họ đáp lại: “Cha chúng tôi chính là Abraham!” Chúa Giêsu nói: “Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham! Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Điều đó Abraham đã không làm! Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi!” Họ lại nói: “Chúng tôi không phải là những đứa con hoang! Chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa!” Chúa Giêsu nói: “Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến; vì Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến”.

 


Suy niệm

Ở LẠI TRONG LỜI CHÚA

“Nếu các ông ở lại trong Lời của Tôi, thì các ông thật là môn đệ Tôi” (Ga 8: 31).

Chỉ còn ít ngày nữa là đến cao điểm của mầu nhiệm Vượt Qua, mầu nhiệm trung tâm của Giáo Hội. Chúng ta được nhắc lại về tầm quan trọng của Lời Chúa trong đời sống Giáo Hội và trong cuộc sống của mỗi người Kytô hữu. Bối cảnh Tin Mừng hôm nay tiếp tục cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người Do-thái, mà theo Tin Mừng Gioan, những người Do-thái này được gọi là những người đã tin vào Chúa. Chúa gởi đến cho họ một sứ điệp quan trọng: “Nếu các ông ở lại trong Lời của Tôi, thì các ông thật là môn đệ Tôi.”

Bước đầu tiên của hành trình trở nên môn đệ của Chúa Giêsu là tin vào Chúa và tin vào Lời dạy của Chúa. Người môn đệ cần lấy Lời giáo huấn của Thầy mình ra để nghiền ngẫm, suy tư và áp dụng, cần để cho Lời Chúa đi vào trong cuộc sống mình. Nơi thánh lễ, Lời Chúa được công bố long trọng để mọi người được đón nhận. Lời Chúa được diễn giải qua bài giảng của linh mục. Gẫm suy, phản tỉnh và thực hiện Lời Chúa trong cuộc sống mình, đó là “ở lại” trong Lời Chúa. Lúc đó, cuộc sống của ta sẽ dần biến đổi theo ánh sáng của Tin Mừng, và ta dần trở nên môn đệ đích thực của Chúa.

Giáo hội luôn đặt Lời Chúa ở vị trí trung tâm trong mọi hoạt động của mình. Đó không những là Lời dạy bảo, Lời khuyến dụ, Lời yêu thương,… nhưng trên hết, Lời Chúa là Lời cứu độ. Lời Chúa vén tỏ cho con người mọi thời biết ý định đầy yêu thương của Thiên Chúa dành cho mọi người. Thiên Chúa khai sáng cho con người hiểu về chính mình trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Khám phá này giúp con người tìm thấy chính mình, nhận ra được con đường mình đang đi, nhận được một ân ban tuyệt vời là chính Thiên Chúa đang từng ngày đồng hành bên đời họ, dẫn dắt cuộc đời họ đến cùng Thiên Chúa.

Chúng ta cùng nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh Vinhsơn Phêriô mà Giáo Hội mừng kính hôm nay, cho chúng ta ý thức được tầm quan trọng của Lời Chúa trong đời sống mình, để từ việc lắng nghe, gẫm suy và thực hành Lời Chúa, ta dần trở nên người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô.


Comments are closed.